วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำ


กรมทรัพยากรน้ำ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ใหม่ทดแทนตราเดิม ประกอบด้วย- พระวรุณ ทรงนาค เป็นประธานของตรา- แถบแพรผ้าบอกชื่อกรมทรัพยากรน้ำอยู่ด้านล่าง- ข้อความภาษาอังกฤษรองรับด้านล่างของรูปทรงอาร์มโล่
พระวรุณ ทรงนาค เทพเจ้าเป็นใหญ่ในการน้ำ หัตถ์ขวาถือดอกบัว หัตถ์ซ้ายถือเชือกบาศ (บ่วง) และพระขรรค์ ผิวกายขาวผ่อง รัศมีขาว พัสตราภรณ์สีเหลือง
ดอกบัวหมายถึง สติปัญญา ความรู้
พระวรุณ 4 กร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปในทุกภาค
ความหมาย การมีพระวรุณ ทรงนาค เทพเจ้าเป็นใหญ่ในการน้ำเป็นประธานของตรา หมายถึง ภาระหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ในการเป็นผู้กำหนดทิศทางในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม
ข้อมูลจาก:www.opec.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น