วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี


ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
รางวัลที่1 นาย สมชาย นิลแก้ว
รางวัลที่2 นางสาว พัชราวรรณ เพ็งจันทร์
รางวัลชมเชยมี 5 รางวัล 1.นายสมชาย นิลแก้ว
2.นายธนาชัย ครุมนต์ตรี
3.นายมงคลชัย ศรีปรีชาชาญ
4.นายธันว์ รักษ์ศรีทอง
5.นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์