วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เครื่องหมายสวัสติกะสวัสติกะ (ภาษาอังกฤษ: Swastika; สันสกฤษ स्वस्तिक svastika) เป็นเครื่องหมายกากบาทที่ตรงส่วนปลายทำมุมฉาก โดยมีทั้งลักษณะที่ทิศทางด้านซ้าย (卍) หรือด้านขวา (卐) เครื่องหมายสวัสติกะ มีการใช้เป็นสัญลักษณ์ใน ศาสนาฮินดู และ พุทธศาสนา ในประเทศตะวันตกรู้จักกันมากในสัญลักษณ์ของฝ่ายนาซี โดยสวัสติกะของนาซีจะเอียงทำมุม 45 องศากับแนวระนาบ
สวัสติกะของฮินดูจะมีจุด ประดับที่มุมต่างๆ ของสัญลักษณ์
สัญลักษณ์สวัสติกะของฝ่ายนาซี จะมีลักษณะทิศทางทางด้านขวา (卐) หากสังเกตดูจะพบว่าเป็นรูปอักษรโรมันตัว S 2 ตัวซ้อนกัน ซึ่งย่อมาจากคำในภาษาเยอรมัน โดย S ตัวหนึ่งมาจากคำว่า "Stadt" แปลว่า บ้านเมือง และอีกตัวหนึ่งมาจากคำว่า "Sicherheit" แปลว่า ปลอดภัย

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี


ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
รางวัลที่1 นาย สมชาย นิลแก้ว
รางวัลที่2 นางสาว พัชราวรรณ เพ็งจันทร์
รางวัลชมเชยมี 5 รางวัล 1.นายสมชาย นิลแก้ว
2.นายธนาชัย ครุมนต์ตรี
3.นายมงคลชัย ศรีปรีชาชาญ
4.นายธันว์ รักษ์ศรีทอง
5.นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์