วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

14 th asean summit bangkok 2008

ตราสัญลักษณ์สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในประเทศไทย เป็นรูปมือจับไขว้กัน 4 ด้านล้อมรอบตราสัญลักษณ์ของอาเซียนที่อยู่ตรงกลางซึ่งหมายถึง ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของอาเซียนเพื่อมุ่งผลักดันให้อาเซียนพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมือที่จับกันสามข้างหมายถึงความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี่ยน ส่วนมืออีกข้างที่เหลือหมายถึง การผสานความสัมพันธืกับโลกภายนอกโดยภายในกรอบมีรูปดอกพิกุลที่สื่อความหมายถึง ไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์แสดงถึง วัฒนธรรมไทยที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและความบริสุทธิจริงใจ สำหรับสีของตราสัญลักกษณ์รูปมือเป็นสีเหลืองทองที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียน นอกจากนั้น ลายเส้นเป็นรูปหนังสือที่อยู่ใต้ตราสัญลักษณ์รูปมือหมายถึง กฏบัตรอาเซียน(ASEAN Charter) ที่แสดงถึง การก้าวเข้าสู่ช่วงการดำเนินงานภายใต้กฏบัตรอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของประชาคมอาเซียน และด้านล่างสุดเป็นตัวอักษรชื่อการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 (14th ASEAN Summit 2008)
ข้อมูลจาก http://www.14thaseansummit.org/about_asean_02.php

ผลการประกวดโลโก้ PSU-BIC

รางวัลชนะเลิศ คุณวัชโรบล ชินผา รองชนะเลิศ คุณมลฤดี จันทร์ส่งแสง

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ซึ่งหมดเขตรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีจำนวนตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 127 แบบ บัดนี้ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ คุณวัชโรบล ชินผา

รองชนะเลิศ คุณมลฤดี จันทร์ส่งแสง