วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 41

รางวัลชนะเลิศ นายมั่นเศรษฐ์ รัจสุภาศิริ

ผลประกวดโลโก้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์ฯ

รางวัลชนะเลิศ นายบำรุง อิศรกุล

ผลประกวดโลโก้ dome'radio


รางวัลชนะเลิศ นายบำรุง อิศรกุล

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์ใหม่ของพระจอมเกล้าธนบุรี


ที่มาของตราสัญลักษณ์ใหม่ จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาคมในมหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2550 ใน เรื่องความคิดเห็นและความรู้สึกที่มีต่อองค์กร ประชาคมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีจุดเด่นในเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาคมชาวมจธ.ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในนามพระราชทาน “พระจอมเกล้าฯ” ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำการออกแบบตราสัญลักษณ์ (ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จึงมีความเห็นพ้องให้ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบควรจะต้องสื่อถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และการเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตราสัญลักษณ์ยังต้องสื่อถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มีความเป็นสากลและก้าวทันโลกอยู่เสมอ
ความหมายของตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ สัญลักษณ์วิสัยทัศน์ (Vision Mark) สื่อถึงความชัดเจนในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ (Framing Vision) ที่จะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาว มจธ. โดยรูปแบบของจุดหรือ Pixel ที่เรียงกัน สามารถสื่อถึงความเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้อย่างร่วมสมัยในขณะเดียวกันการเรียงกันเป็นเลขสี่ ยังสามารถสื่อถึงความภาคภูมิใจในนามพระราชทานตัวอักษรสัญลักษณ์ (Wordmark) เป็นการเรียงตัวกันอย่างสร้างสรรค์ (Creative & Constructive) สื่อถึงการไม่หยุดนิ่ง และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้ชื่อย่อตัวอักษรภาษาอังกฤษยังสื่อถึงวิสัยทัศน์ที่จะนำมหาวิทยาลัก้าวไปสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพ

วาระการใช้งาน ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ เป็นตราสัญลักษณ์ที่ถูกออกแบบมาให้มีความร่วมสมัยและเป็นสากลมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นใน การนำไปใช้งาน ดังนั้นจึงเหมาะสมกับวาระการใช้งาน ทั้งที่เป็นหนังสือติดต่อราชการแบบที่เป็นพิธี และแบบพิธีน้อยกว่า การใช้งานกับเอกสารที่ใช้สื่อสารระหว่างและในองค์กร เช่น ใช้กับหนังสือที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีไปถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บันทึกข้อความ ใบนำส่งโทรสาร รวมทั้งชุดนามบัตร กระดาษ จดหมาย และซองจดหมาย แฟ้มเอกสาร การใช้งานกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสารองค์กร จดหมายแจ้งข่าวหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์ ไปรษณียบัตร ป้ายโฆษณา ป้ายแบนเนอร์สื่อการสอน PowerPoint สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโทรทัศน์ การใช้งานบนป้ายอาคารภายใน และภายนอก การใช้งานกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ

ผลประกวดโลโก้ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย