วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

nasa

This year, celebrate with us humankind's first venture onto another world. For more informationon global activities and how NASA benefits all of us here on Earth visit
ข้อมูลจาก http://www.nasa.gov

รวมตราสัญลักษณ์ประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า)

รวมตราสัญลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ( ภูฐาน )


ข้อมูลจาก http://www.creativeroots.org

VISIT INDONESIA 2009


ข้อมูลจาก http://www.creativeroots.org

25th SEA GAMES,LAOS VIENTIANE 2009

รวมตราสัญลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน( ลาว )
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ตรางวัลชนะเลิศ ถวัลย์ ดิษฐธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 สมชาย นิลแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พงศกร จันท์พืพัฒน์พงศ์
ข้อมูลจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ผลการประกวด“โครงการประกวดกราฟฟิคดีไซน์นานาชาติ Green Earth”


รางวัลชนะเลิศ Greening Pop-up card โดย Ji Yoon Yang จากเกาหลี ด้วยแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้แค่ปลายนิ้วมือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 Recycle Christmas Symbol โดย Benjamyn Cox + Lloyd Moffatจากสหราชอาณาจักร สัญลักษณ์การรีไซเคิลรูปต้นคริสต์มาสนี้ ผู้ออกแบบต้องการเน้นการสร้างความตระหนักต่อการรีไซเคิลและการเลือกใช้วัสดุที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

รองชนะเลิศอันดับ 2 Plain cloud โดย Glen Baghurst + Matthew Cullin จากออสเตรเลียผู้ออกแบบเกิดปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาขณะที่กำลังเดินทางจากออสเตรเลียไปยุโรป ซึ่งพบว่าการเดินทางโดยเครื่องบินในยุคสมัยนี้ไม่ได้มีราคาแพงอีกต่อไป แต่สิ่งที่เพิ่มเป็นเงาตามตัวก็คือ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยา-กาศ

รองชนะเลิศอันดับ 2 Santa’s readjustment โดย Camila Gimenoจากประเทศชิลี แนวคิดของผลงานนี้ คือ คริสต์มาสไม่ใช่เทศกาลที่สร้างความสุขให้แก่สิ่งแวดล้อมเลยเมื่อคำนึงถึงปริมาณวัสดุและพลังงานที่ใช้ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือเริ่มที่บ้าน

รองชนะเลิศอันดับ 2 Christmas Wreath-Green Messages โดย Felicia Lee จากไต้หวันพวงหรีดคริสมาสต์นี้ต้องการบอกว่าเราทุกคนสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยวงกลมของพวงหรีดนี้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความหวัง ชีวิตใหม่ และความเป็นนิรันดร์
ข้อมูลจาก http://www.designboom.com/
http://www.tcdcconnect.com

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น


ผลการตัดสินการประกวด LOGO ครบรอบ 1 ทศวรรษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ผลงานของนายสันติ มะโนจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อมูลจาก http://www.kk.ru.ac.th

ประกวดโลโก้ของสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือรางวัลชนะเลิศผลการประกวดโลโก้ของสำนักวิจัยฯ ได้แก่ ผลงานของ

นายเพียวพันธุ์ หทัยสายชล และ นางสาวพรพรรณ ปันดิคำ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส
ข้อมูลจาก http://www.research.kmutnb.ac.th/result_Logo.html

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่


ความหมายตราสัญลักษณ์โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานพระราชานุญาตอันเ๙ิญพระนามาภิไธย่อไว้ในตราสัญลักษณ์
ความหมายขององค์ประกอบในตราสัญลักษณ์
สีเหลือง-ขาว เป็นสีประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สีเขียว เป็นสีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กากบาท แทนการช่วยเหลือการรักษาให้แข็งแรงและดีขึ้น
สีเขียว เปรียบได้กับการเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรรวมถึงเป็นตัวแทนของเกษตรกร
ข้อมูลจาก http://kbi.iwebland.com

ตราสัญลักษณ์โครงการพัฒนาคนของแผ่นดิน


ความหมายของตรา สัญลักษณ์ โครงการพัฒนาคนของแผ่นดิน ภาพมือที่โอบอุ้มคนในรูปหัวใจแสดงถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้บุคคลในชาติ โดยเฉพาะข้าราชการ โดยให้หยั่งลึกถึงจิตใจ เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย และเสริมสร้างศักดิ์ศรี ตลอดถึงคุณค่าชีวิตของคน และยังหมายถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ภาพธงชาติไทยที่ปลิวไสว หมายถึง ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติ สีทอง คือ ความเจริญรุ่งเรือง สีแดงและสีน้ำเงิน หมายถึง ชาติไทย สีฟ้า คือ สีของท้องฟ้าหมายถึงความมุ่งมั่น ร่วมมือ ร่วมใจกัน ความหมายของตรา สัญลักษณ์ โครงการพัฒนาคนของแผ่นดิน ภาพมือที่โอบอุ้มคนในรูปหัวใจแสดงถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้บุคคลในชาติ โดยเฉพาะข้าราชการ โดยให้หยั่งลึกถึงจิตใจ เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย และเสริมสร้างศักดิ์ศรี ตลอดถึงคุณค่าชีวิตของคน และยังหมายถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ภาพธงชาติไทยที่ปลิวไสว หมายถึง ประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญของประเทศชาติ สีทอง คือ ความเจริญรุ่งเรือง สีแดงและสีน้ำเงิน หมายถึง ชาติไทย สีฟ้า คือ สีของท้องฟ้าหมายถึงความมุ่งมั่น ร่วมมือ ร่วมใจกัน
ข้อมูลจาก
: www.dopa.go.th

ตราสัญลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม


ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดวงประทีปภายในบุษบก เหนือหมู่ลายเมฆหมอก หมายถึง ปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม(กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ โดยศึกษาจากรูปแบบตราสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อพ.ศ.2485และนำมาดัดแปลง ปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ข้อมูลจาก th.wikipedia.org

ตราสินค้า แหนมป้าย่น


แหนมป้าย่น สุดยอดการตลาดฉบับชาวบ้าน
ในบรรดาของฝากจากเชียงใหม่ หนึ่งในสินค้าท็อปฮิต คือ อาหารเหนือ และในบรรดาอาหารเหนือ จะต้องมีแหนมติดอันดับต้นๆของฝากยอดนิยม และเมื่อเอ่ยถึงแหนม "ป้าย่น" คือ หนึ่งในใจของผู้นิยมบริโภคแหนม จนครองความเป็นเจ้าตลาดแหนมของเชียงใหม่มายาวนาน ในปี พ.ศ. 2537 ได้จดทะเบียนในรูปบริษัท โดยใช้ชื่อ บริษัท อุ๊ยย่น จำกัด จากการบริหารงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปในลักษณะครอบครัว สืบทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น โดยนับได้ว่าแหนมป้าย่นมีจำหน่ายกว่า 60 ปี นอกจากนั้นมีการปรับปรุงพัฒนาโรงงานให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านคุณภาพสินค้า บรรจุภัณฑ์ และคำนึงถึงความสะอาด ความปลอดภัยของผู้บริโภค ในปี พ.ศ. 2545 มีการศึกษาวิจัยคิดค้นต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่ใช้ในการหมักแหนม ร่วมกับทีมนักวิจัยของศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) จากนั้นได้ผลิตเป็น แหนมป้าย่นชีวภาพ หมักด้วยต้นเชื้อบริสุทธิ์ จัดจำหน่ายทั่วประเทศ
จากการสร้างสมชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง    และประกอบกับคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศจึงทำให้ผลิต
ภัณฑ์“แหนมป้าย่น”กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อและเป็นเสมือนสินค้าคุณภาพประจำจังหวัดเชียงใหม่
เดิมทีทำและขายกันที่บ้านในเมือง ต่อมามีปัญหาด้านมลพิษ ทางเทศบาลจึงขอให้ย้ายออกไปทำนอกเมือง เลยตัดสินใจไปซื้อที่นอกเมืองริมถนนเชียงใหม่-เชียงรายประมาณไร่ครึ่ง แต่จะซื้อคนเดียว เงินก็ไม่พอ จึงร่วมหุ้นกับพี่สะใภ้ซื้อ และเปิดเป็นรูปบริษัทขึ้นมาดำเนินการ ภายใต้ชื่อ บริษัท อุ๊ยย่น จำกัด ขณะนั้นราวปี 2537 พร้อมกับกู้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)มาประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักรมาทำการผลิต กลยุทธ์สร้างแบรนด์ฉบับชาวบ้าน
เดิมทีทำและขายกันที่บ้านในเมือง ต่อมามีปัญหาด้านมลพิษ ทางเทศบาลจึงขอให้ย้ายออกไปทำนอกเมือง เลยตัดสินใจไปซื้อที่นอกเมืองริมถนนเชียงใหม่-เชียงรายประมาณไร่ครึ่ง แต่จะซื้อคนเดียว เงินก็ไม่พอ จึงร่วมหุ้นกับพี่สะใภ้ซื้อ และเปิดเป็นรูปบริษัทขึ้นมาดำเนินการ ภายใต้ชื่อ บริษัท อุ๊ยย่น จำกัด ขณะนั้นราวปี 2537 พร้อมกับกู้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)มาประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักรมาทำการผลิต กลยุทธ์สร้างแบรนด์ฉบับชาวบ้าน
ข้อมูลจาก http://www.pa-yon.com/

ตราสัญลักษณ์ร้านข้าวแกงป้าสัม


ร้าน ข้าวแกงป้าสม เริ่มจากที่ป้าสม (นางสมปอง เพ่งพิศ)ผู้มีถิ่นฐานจากจังหวัดชลบุรี ได้พบรัก และแต่งงานกับป่าไม้ที่จังหวัดกาญจนบุรี นายหนู เพ่งพิศ
ป้าสมจึงย้ายมาอาศัยที่กาญจนบุรี
หลังจากเวลาผ่านไป ลุงหนู กับป้าสม มีลูกชาย-ลูกสาวด้วยกันถีง เก้าคนป้าสม ผู้ซึ่งมีฝีมือในการทำอาหาร จึงคิดริเริ่ม ด้วยการทำ ขนมจีน-แกงเขียวหวาน ขึ้นมา โดยให้ลูกๆเป็นผู้ขาย เพื่อให้เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังจากขายไปเรื่อยๆ เหล่าลูกค้าเริ่มออกความคิดเห็นว่า น่าจะมีอาหารจืดบ้าง ป้าสมจึงเพิ่มพะโล้ขึ้นมาอีกอย่าง จึงเป็นที่มาของแกงสองชนิดที่เป็นเมนูหลัก ที่ขายดีที่สุดมาถึงปัจจุบันจากแกงสองอย่าง เพิ่มเป็นสามอย่าง สี่อย่างและป้าสมก็ขยายกิจการมาเรื่อยๆทุกวันนี้แม้จากป้าสม จะเป็นยายสมไปเสียแล้ว แต่ร้านข้าวแกงก็ยังสืบต่อมา โดยลูกๆ และหลานๆของป้าสม ได้ร่วมสืบทอดกิจการ ร้านข้าวแกงของป้าสม มาจนถึงปัจจุบัน
 • โทรศัพท์ | Tel: 034-620728
  มือถือ | Mobile: 086-0791921
  E-Mail: panor@auntiesoms.com
 • ที่อยู่ | Address:
  120/2 ถ.บวร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
ข้อมูลจาก http://auntiesoms.com/

โลโก้งาน ๙๕๑ แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๒


ข้อมูลจาก www.phichitceo.com

ตราสัญลักษณ์ NBTข้อมูลจาก http://gotoknow.org

โลโก้ NBT


โลโก้ใหม่ สัญลักษณ์ช่อง"เอ็นบีที" สีม่วงสดใส คัดจากผลงานที่มีผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 2,000 ผลงาน
การประกวดออกแบบโลโก้ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ ได้ผู้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานของ นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล โดยเปิดตัวโลโก้ใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2552 เวลา 17.00 น.ทั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ได้จัดการประกวดออกแบบโลโก้ สถานีโทรทัศน์แห่งชาติขึ้น มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากว่า 2,000 ผลงาน ได้มีการคัดเลือกผลงานจากทั้งหมดตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบสุดท้าย ซึ่งมีผลงานผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่ ผลงานของ นายพิสิษฐ์ กิจวัฒนชัย นายปฐวี ศรีโสภา นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล นายสุรสิทธิ์ ศิลปางค์กุล และ นายรัตน์นริศ ยุทธนะพลากูร โดยผลการตัดสินการประกวดออกแบบโลโก้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือผลงานของ นายเนติพิกัติ ตังคไพศาล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ทางคณะ กรรมการได้กำหนดไว้ คือ สามารถสื่อความหมายว่าเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ มีเอกลักษณ์ที่แฝงความเป็นไทย จดจำง่ายและเด่นชัด รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับงานในหลายลักษณะ เช่น งานกราฟฟิกบนหน้าจอโทรทัศน์ นามบัตร ซองจดหมาย เหมาะสมกับการได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับเจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้ ของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ จะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยผลการประกวดออกแบบโลโก้ จะมีการแถลงข่าวและเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการปรับผังรายการของทางสถานีฯ ในวันที่ 1 เมษายนนี้
สำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: สทท.; อังกฤษ: National Broadcasting Services of Thailand ชื่อย่อ: เอ็นบีที., NBT.) เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐบาล มีสภาพเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล เดิมคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ (ชื่อย่อ: สทท.11, ช่อง 11; อังกฤษ: Television of Thailand Channel 11 ชื่อย่อ: TVT.11) ซึ่งมีสถานะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเช่นเดียวกัน โดยมีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมปรับปรุงระบบการบริหารงาน และรูปแบบของสถานี เพื่อให้สมเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถานี
ข้อมูลจากhttp://www.matichon.co.th
http://saradd.ispace.in.th/

ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ระดับภาค ภาค5 รอบคัดเลือก จังหวัดแพร่


ข้อมูลจาก www2.sat.or.th

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ หนึ่ง ของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2552 ให้เป็นผู้ออกแบบสัญญาลักษณ์การจัดงาน ? นวัตกรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ?

ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2552 ณ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

ออกแบบโดย นายพลเอก สว่างแจ้ง
Graphic Dessign โดย นายธัชพล คล้ายนาวิน
ข้อมูลจาก www.bordin6.com/

ตราสัญลักษณ์ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีจังหวัดนนทบุรี


ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้.-

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ
  พิทักษ์เด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิและประสบปัญหา
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรณรงค์และป้องกันมิให้เด็กและสตรีต้องถูกละเมิดสิทธิ
  หรือถูกแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการระบบการคุ้มครองเด็ก
  ให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
ข้อมูลจาก http://www.bydesignchiangmai.com

ตราสัญลักษณ์ใหม่ เอไอเอ


เอไอเอ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ย้ำความเป็นเอกภาพโดยตราสัญลักษณ์ใหม่นี้ได้ถูกออกแบบ ให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงภาพรูปภาพยอดเขาเอเวอเรตส์ไว้เช่นเดิม พร้อมอักษรย่อ AIA โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป
ข้อมูลจาก www.aiaphuket.com