วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์โครงการเทศบาลปิดทองหลังพระ

ความหมาย
-สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ (Royal Blue)
-รูปพระบรมมหาราชวัง หมายถึง ที่พำนักของพระมหากษัตริย์
-Royal Intiative Discovery หมายถึง การค้นพบซึ่งแนวทางการพัฒนาต่างๆของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-ช้าง ถือเป็นราชพาหนะของพระมหากษัตริย์และสัญลักษณ์ของประเทศไทย
ข้อมูลจาก http://www.nmt.or.th/

ตราสัญลักษณ์การประชุมวิชาการประจำปีโครงการ BRT ครั้งที่ 13

โลโก้เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯครั้งที่ 7

มีการจัดประกวดโปสเตอร์ด้วย ดูข้อมูลที่ www.worldfilmbkk.com หมดเขต 30 กันยายน 2552

โลโก้140 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลี

โลโก้ 107 ปี กรมชลประทาน

107 ปี ทั้งที ควรจะสละงบประมาณบางส่วนมาใช้จัดงานประกวด แล้วท่านอาจจะได้โลโก้ที่ดีไว้ใช้ในการประชาสัมพันธ์งานของกรมฯ(ด้วยความเคารพ)

โลโก้ 60 ปี โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 96 ชันษา สมเด็จพระสังฆราชฯ


ตราสัญลักษณ์ฉลอง96ชันษาสมเด็จพระสังฆราช

เผย โฉมตราสัญลักษณ์ฉลอง 96 ชันษาสมเด็จพระสังฆราช งดงามสมพระเกียรติ รองราชเลขาธิการแนะประชาชนนำไปประดับบ้านเรือนเทิดพระเกียรติ แต่ห้ามนำไปแสวงหาผลประโยชน์

สยามรัฐ – ศิลปวัฒนธรรม (28 ส.ค.52) ที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมมุนี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และ นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมแถลงข่าวผลการประกวดตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระสังฆราช

พระพรหมมุนี กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 3 ต.ค.นี้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 8 รอบ 96 ปี พระองค์ทรงเป็นสังฆบิดรแห่งสังฆมณฑล จึง นับเป็นศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่ง เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีสำนึกในพระกรุณาธิคุณ มหาเถรสมาคม(มส.) คณะรัฐบาล และคณะสงฆ์วัดบวรฯ ได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญพระกุศลทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆตลอดเดือน ต.ค.และขอเชิญชวนพุทธ ศาสนิกชนร่วมถวายสักการะลงนามถวายพระพรกันพร้อมเพรียงกัน

นายวีระ กล่าวว่า วธ.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน ฉลองพระชันษา 96 ปีสมเด็จพระสังฆราช ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 63 ตราสัญลักษณ์แล้ว ผลปรากฏว่านายอนันต์ชัย เฟื่องนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โดยรูปแบบของตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย พระนามย่อ ญสส.

อักษร ญ. หมายถึง สมเด็จพระญาณสังวร เป็นราชทินนาม ใช้สีประจำวันประสูติ วันศุกร์ คือสีฟ้า

อักษรส. ตัวแรก หมายถึง สมเด็จพระสังฆราช เป็นชื่อยศทางพระศาสนา ใช้สีขาว หมายถึง พระพุทธศาสนา

อักษร ส. ตัวที่ 2 หมายถึง สกลมหาสังฆปริณายก คือ ประมุขสงฆ์ ใช้สีเหลือง เหนืออักษรย่อมีเศวตฉัตร 3 ชั้น หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเทียบเท่า พระองค์เจ้า เป็นพื้นสีขาว คาดแถบทอง 2 เส้น ฉัตรล่างประดับอุบะจำปาสีทอง ส่วนปลายแถบอักษรฉลองพระชันษาเป็นรูปช้าง เป็นพื้นสีขาว หมายถึง พระสกุลเดิม คชวัตร

ท่านผู้หญิงบุตรี กล่าวว่า เนื่อง ในมหามงคล ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ในวันที่ 3 ต.ค. เพื่อให้การใช้สัญลักษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติการใช้ตราสัญลักษณ์ ดังนี้ 1.ต้อง ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ในที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ 2.กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนทั่วไปจะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้จัดทำสิ่งของใด ให้ขอความอนุเคราะห์จากพระพรหมมุนี ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุญาต ส่วนกรณีต้องการประดับตราสัญลักษณ์บนผืนผ้าหรือธง หรือวัสดุอื่นใด เพื่อเทิดพระเกียรติ โดยไม่มีวัตถุประสงค์หารายได้หรือมูลค่าใด สามารถประดับได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีรูปแบบที่ถูกต้อง หรือต้องไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใด

ข้อมูลจาก http://www.siamrath.co.th/UIFont/NewsDetail.aspx?cid=70&nid=45235