วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครฯเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์แห่งความทันสมัยให้กับกรุงเทพฯจึงได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยได้นำ “ลายประจำยาม” อันเป็นลายไทยที่สำคัญมาดัดแปลงเป็นรูปกลีบดอกไม้ 4 กลีบ ทั้ง 4 กลีบมีจุดร่วมตรงกลางอันเป็นจุดแห่งดุลยภาพ แสดงถึงความสมดุลของการเติบโต และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารงานที่แบ่งออกเป็น 4 มิติ โดยกลีบสีเขียวของดอกไม้ หมายถึง มิติด้านคุณภาพชีวิต, สีฟ้า แทนมิติด้านสิ่งแวดล้อม, สีชมพู แทนมิติด้านวัฒนธรรม, และท้ายที่สุดกับสีส้ม ที่สื่อถึงมิติทางเศรษฐกิจที่สมดุล โดย กทม. คาดว่า การนำเสนอตราสัญลักษณ์ใหม่นี้ จะช่วยดึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างชีวิตดีๆ ที่ลงตัวให้กับคนกรุงเทพฯ

ข้อมูลจาก http://www.tcdcconnect.

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 70 ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ