วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โลโก้ CHAINA FOOTBALL ASSOCIATION SUPER LEAGUE

ตราสัญลักษณ์the Chinese International Animal and Nature Film Festival

ตราสัญลักษณ์ 2009 China Open

ตราสัญลักษณ์ the 2008 China Badminton

ตราสัญลักษณ์ CHINA 2009 World Stamp Exhibition

CHINA 2009 World Stamp Exhibition
CHINA 2009 World Stamp Exhibition will be held in Luoyang, Henan, China on 10-16 April 2009.Three thousand frames will be on display, including 2,800 competitive ones and 200 non-competitive ones.
The emblem and mascot of the 2009 World Stamp Exhibition were unveiled in China on Wednesday, under the theme "A gathering in the City of Peonies". The emblem, with a stamp-shaped blue background, features an ancient city gate of Luoyang, the host city, below a blooming peony with its seven petals in the shape of pigeons. The emblem symbolizes the host city's long history, profound culture and distinctive regional characteristics. The mascot, called the "Peony Messenger", is a flying pink peony with a green message on its hand, which extends the host city's warm welcome to guests from home and abroad.
According to the organizing committee, 63 countries had applied to participate the seven-day exhibition with another 40 countries and regions to come. The exhibition is to receive an estimated 600,000 visitors from China and overseas.
Jointly sponsored by the State Post Bureau, the China Post Group and the All China Philatelic Federation and the People's Government of Henan Province, the 2009 World Stamp Exhibition will open in Luoyang City, Henan, on April 10, 2009.
ข้อมูลจาก http://rainbowstampclub.blogspot.com/

mascot 17th Qingdao International Beer Festival

ตราสัญลักษณ์ the 18th Jinji Baihua Film Festival

The film festival logo takes a golden rooster as the main design element. The golden rooster is constituted by 2 Arabic numerals, 18 and 60. It means the new China 60th anniversary and the 18th Jinji Baihua Film Festival.The mascot of this film festival is Weiwei. It takes white crane as the prototype. The name Weiwei is from the English word Victory.
ข้อมูลจาก http://english.nc.gov.cn/

ตราสัญลักษณ์ 60 ปี แห่งการสถาปนา สาธารณประชาชนจีน


ผลการประกวดออกแบบลายเสื้อ 80 ปี klm

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์ ภัทรพัฒน์-PatPat


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ “ภัทรพัฒน์ PatPat” ในเดือนกรกฎาคม 2549 เพื่อให้เป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการพัฒนา เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนิน โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้การดำเนินการ ในพื้นที่ต่างๆ มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีความหลากหลายและจำนวนมาก ยากที่จะดำเนินการทำการตลาดของแต่ละพื้นที่เอง จึงเห็น ควรว่าน่าจะมีการทำตราสินค้าเพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินนโยบายทางการตลาด ให้มีทิศทางเดียวกัน
ภัทร - ดี, เจริญ, ประเสริฐ, งาม, เป็นมงคล
พัฒน์ - ทำให้เจริญ
ข้อมูลจาก http://www.chaipat.or.th

ผลประกวดตราสัญลักษณ์ 100 ปี เคมีจุฬาฯ


รางวัลชนะเลิศ น.ส.มาริสา วงษ์แก้ว