วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน


๑.รูปคน ๓ คน สี น้ำเงิน ขาว แดง จับมือกัน หมายถึง คนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ต้องร่วมกันเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.รูปคนจับมือต่อกันเป็นวงกลม หมายถึง การประสานพลังความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของคนไทย
๓.รูปใบไม้ หมายถึง การพัฒนาในทุกๆ ด้านต้องอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.รูปเสาอากาศและสายฟ้า หมายถึง การสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งถือได้ว่า การสื่อสารนั้น เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๕.มือประคอง หมายถึง ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
๖.ตัวเลข ๘๐ หมายถึง สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน แห่งประเทศไทย จะดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองแบบพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
๗.อักษรย่อภาษาไทย สพช. ย่อมาจาก สมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน
ข้อมูลจาก:http://www.surinrelations.org/

ตราสัญลักษณ์ เรารักข้าวไทย


กรีนพีซ จัดทำโครงการ “เรารักข้าวไทย” ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจีเอ็มโอ โดยจัดทำ ตราสัญลักษณ์ของโครงการเรารักข้าวไทย และมอบให้กับร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนโรงแรมทุกแห่งที่ร่วมสนับสนุนอาหารที่แท้จริง อาหารที่ปลอดจีเอ็มโอ อาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
ข้อมูลจาก:http://202.44.55.51/truefood_org/index.php?act=network

ตราสัญลักษณ์ ทำดีเพื่อพ่อ


ตราสัญลักษณ์ที่จัดทำขึ้นสำหรับโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" เป็นการออกแบบที่นำเสนอรูปทรงของคนที่กำลังรวม"ใจ" กันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความดีที่ตนกระทำแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โดยรูปคนที่เรียงกันนี้ ยังมีลักษณะคล้ายภาพกลีบของ ดอกราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้มงคลประจำชาติไทยด้วย
สีเหลือง: คือสีของดอกราชพฤกษ์ซึ่งพ้องกับสีประจำพระองค์ การนำสีเหลืองมาใช้นั้นก็เพื่อแสดงถึงการรวมใจประชาชนคนไทยทุกคนเทิดพระ เกียรติพระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติบูชา ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กลีบดอก๕กลีบ: สื่อถึง พละ ๕ คือธรรมอันเป็นพลังทำให้งานสำเร็จ ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ซึ่งจะเป็นพลังที่ส่งเสริมให้การทำความดีเป็นผลสำเร็จ
เกสรดอกไม้รูปหัวใจ: สื่อถึงการทำความดีด้วยใจ และร้อยเรียงทุกๆ หัวใจทำดีเพื่อพ่อให้เป็นหนึ่งเดียว

ข้อมูลจาก:http://www.nsru.ac.th/,http://www.dogood.or.th/

ตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของไทย


กว่าจะได้ยลโฉมตราสัญลักษณ์รณรงค์ป้องกันไข้หวัด2009 ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมาก อีกทั้งยังมีการออกแบบที่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงาน (กทม.ก็มีตราสัญลักษณ์รณรงค์ป้องกันไข้หว้ดฯ)ประเด็นนี้น่าจะเกิดจากการไม่ได้ให้ความสำคัญกับตราสัญลักษณ์เท่าที่ควร เมื่อมีตราสัญลักษณ์ก็ไม่ค่อยจะใช้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่ควร ตราสัญลักษณ์ที่รวบรวมมาใครเคยเห็นชิ้นไหนบ้าง ส่วนใหญ่เรามักจะจดจำแต่ใบหน้าเจ้ากระทรวง หัวหน้าหน่วยงานที่โดดเด่นอยู่ตามสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการรณรงค์ต่างๆมากกว่าตราสัญลักษณ์(ประเทศไทยเข้มแข็ง)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สัญลักษณ์เรตติ้งภาพยนตร์

ต้องคอยติดตามต่อไปว่า ภาพคนสูบบุหรี่ จะมีการบังภาพหรือเปล่า หลังจากมีการกำหนดเรตติ้งแล้ว ถ้ายังมีอยู่ ก็... ประเทศไทยเข้มแข็ง!! ละครับพี่น้อง