วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์ Peace Southern Thailand

ได้ชมรายการคนค้นคน ตอนหนึ่งที่พูดถึง เด็กนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่อยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมตัวกัน 7 คน ในนามกลุ่ม Peace Southern Thailand ออกเดินทางจากปัตตานีไปยังเชียงใหม่ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของบ้านเกิด นำเสนอข้อมูลแง่คิด แลกเปลี่ยนความคืดทึ่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆแต่ความคิดยิ่งใหญ่เหลือเกิน พวกเขาออกแบบตราสัญลักษณ์ไว้ด้วย
ความหมายของตราสัญลักษณ์ คือ นกพิราบ หมายถึง สันติภาพ ช่อใบไม้ หมายถึง ความร่มเย็น
พระจันทร์เสี้ยว หมายถึง แสงสว่าง
ข้อมูลประกอบ:http://www.tvburabha.com/

ตราสัญลักษณ์ กกต.


คำอธิบายความหมาย
1

คำย่อ กกต.
สีเขียว มีสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญ ตรงกลาง มีคำว่าสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เป็นพื้นฐาน ซึ่งแสดงถึงค่านิยมขององค์การ และทั้งหมดจำลอง รูปหีบบัตรเลือกตั้ง โดยมีบัตรเลือกตั้งที่เป็นธงชาติ กำลังหย่อนลงหีบบัตร หมายถึง เป็นภารกิจของคนในชาติ ที่ต้องร่วมมือกันทำ

ตราสัญลักษณ์นี้ มีแนวคิดมาจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย นายกิตติกร บูรณกูล
สนง.กกต.จว.พิจิตร เป็นผู้ออกแบบ

ข้อมูลจาก:http://phichit.ect.go.th/

ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง


คำอธิบายความหมาย
1
เส้นกรอบตรา
เป็นรูปลูกฟักพนักอินทรธนู หมายถึง ขอบเขตของกฎหมาย รัฐธรรมนูญใหม่เหมือน พนักกั้นปริมณฑล ในสถาปัตยกรรมอันแข็งแรง เพื่อกั้นมิให้ออก นอกกรอบกติกา
2
พานรัฐธรรมนูญ
พานรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง ประชาธิปไตยอันปวงชน ชาวไทยมีอำนาจ ในการบริหารประเทศ
3
อาทิตย์อุทัย
หมายถึง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ปฎิรูปขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมและประสิทธิภาพ ในการบริหาร ประเทศ เสมือนแสงอาทิตย์ ที่ให้ความสว่างแก่ปวงชน
4
ลายกนกใบเทศ
หมายถึง ความสมบูรณ์ในแนว ความคิดอันก่อให้เกิดความ โปร่งใสในการเลือกตั้ง
ข้อมูลจาก:http://phichit.ect.go.th/

โลโก้ ท่าอากาศยานระหว่างที่รอโลโก้ใหม่ของสนามบินสุวรรณภูมิ มาชมโลโก้ของสนามบินอื่นๆไปก่อน

Tour de singkarak fix logoThe meaning of symbols
Separately, the logo consists of a large symbol of a house, lakes, and bike drivers.
As a unit, a mix of symbols to describe the spirit sportive to be improved through bicycle racing event “Tour de Singkarak”.

Meaning COLOR
Logo consists of six elements of color, the black, red, yellow, green and blue. Each color has a meaning that can be described as follows:
• Color black symbolizes strong. In this case, the Minang culture symbolized with the House still Gadang eternal and customs and its tradition still held firm by community.
• Color black, red and yellow are colors that are closely related with the traditional Minang culture, such as in color of Songkets decorative Minang.
• Color green symbolizes the natural elegance in the vicinity of Lake Singkarak the fertile and prosperous.
• The blue color symbolizes Singkarak Lake with a beautiful environment, and cool.

Meaning ENTIRE LOGO
Overall, the symbols reflect the efforts to promote the sports branch of bicycle racing in the ground water at the same time promote the beauty of nature and culture of West Sumatra, Singkarak Lake and surrounding areas in particular, and the island of Sumatra, in general, to the people of Indonesia and the international world.
ข้อมูลจาก:http://tourdesingkarak.com/

ตราสัญลักษณ์ Obama'08


ภาพพระอาทิตย์กำลังขึ้น ให้ความหมายที่ดีถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า โดยภาพรวมคือ ตัวอักษร O ส่วนที่เหลือเป็นของผู้สมัครท่านอื่น จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ Obama จะเป็นลักษณะของภาพที่มีความหมายมากกว่าผู้สม้ครท่านอื่น   นอกจากตราสัญลักษณ์แล้วสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ก็สามารถสร้างความน่าสนใจได้ไม่แพ้กัน 
ภาพจาก:http://www.rogerblack.com/

ตราสัญลักษณ์วันล้างมือโลก
ตราสัญลักษณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. รูปทรงของสัญลักษณ์ที่เป็นโล่ หมายถึง การปกป้อง การป้องกัน ซึ่งในหลายประเทศนิยมใช้รูปทรงโล่ แทนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2. ต้นโพธิ์ และแผ่นดิน
ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้ หรือ โพธิ์ทองของชาวไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่น
ใบไม้ หมาย ถึง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลมนุษย์เพราะมีการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) รวมทั้งเป็นปุ๋ยที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกด้วย
แผ่นดิน หมายถึง ความเชื่อมต่อระหว่างต้นไม้ที่ต้องพึ่งพาดิน ดินต้องได้รับปุ๋ยจากต้นไม้ ภาพนี้เป็นตัวแทนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมป่าไม้ (ปม.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และกรมทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

3. ช้าง 2 เชือก เป็น ช้างเพศเมีย (แม่) และลูกช้าง หมายถึง สัตว์ป่า ความเข้มแข็ง การดำรงพันธุ์ ความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูก ลูกช้างเป็นช้างเผือก หมายถึง ความเป็นพิเศษ เป็นตัวแทน อส. โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่า อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองค์การสวนสัตว์ (อสส.)

4. ปลาโลมา หมายถึง มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม (adaptation) วิวัฒนาการ (evolution) เฉลียวฉลาด ปลาโลมา ทะเล ชายฝั่ง และ หาดทราย แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ในส่วนของอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำหรับคลื่นน้ำจืด แทน กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)

5. พระอาทิตย์ หมายถึง ผู้ก่อให้เกิดธรรมชาติและทุกสรรพสิ่ง เป็นอำนาจ พลังงาน ที่สะอาดและบริสุทธิ์ (Clean Development Mechanism) และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.)

6. เพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง ความมีค่า สะอาด บริสุทธิ์ เป็นแร่ชนิดหนึ่งแทนกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

7. หยดน้ำ หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แทนกรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.)

8. ลายไทย หมายถึง ความเป็นไทย

9. มณฑป แสดงถึง ความเป็นไทย ปลายแหลม หมายถึง ความแหลมคม สามารถทะลุทะลวงปัญหาได้

10. ลูกโลก เป็นโลกใบเดียวกันแต่มี 2 ด้าน ด้านตะวันออก (ประเทศไทย) และด้านตะวันตก ลูกโลกทั้ง 2 ด้าน มีไม้ค้ำ หมายถึง เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทั้งโลก และประเทศไทยค้ำจุนโลกใบนี้ไว้ทั้งโลก โลกมีสีฟ้า หมายถึง สิ่งแวดล้อม ที่สะอาดและบริสุทธิ์

11. ผ้าคลุมโล่ หมายถึง การปกป้องโลก เสมือนบรรยากาศปกคลุมโลก

12. สีเขียว หมายถึง สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจาก: http://www.warehouse.mnre.go.th

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำ


กรมทรัพยากรน้ำ ได้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ใหม่ทดแทนตราเดิม ประกอบด้วย- พระวรุณ ทรงนาค เป็นประธานของตรา- แถบแพรผ้าบอกชื่อกรมทรัพยากรน้ำอยู่ด้านล่าง- ข้อความภาษาอังกฤษรองรับด้านล่างของรูปทรงอาร์มโล่
พระวรุณ ทรงนาค เทพเจ้าเป็นใหญ่ในการน้ำ หัตถ์ขวาถือดอกบัว หัตถ์ซ้ายถือเชือกบาศ (บ่วง) และพระขรรค์ ผิวกายขาวผ่อง รัศมีขาว พัสตราภรณ์สีเหลือง
ดอกบัวหมายถึง สติปัญญา ความรู้
พระวรุณ 4 กร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปในทุกภาค
ความหมาย การมีพระวรุณ ทรงนาค เทพเจ้าเป็นใหญ่ในการน้ำเป็นประธานของตรา หมายถึง ภาระหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ในการเป็นผู้กำหนดทิศทางในการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม
ข้อมูลจาก:www.opec.go.th/

ตราสัญลักษณ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์