วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผลการประกวดออกแบบชื่อสัญลักษณ์ "ธิราชเจ้าจอมสยาม"

 รางวัลชนะเลิศ บำรุง อิศรกุล

รางวัลรองชนะเลิศ คุณพิพัฒน์  สังข์วิเศษ 
 คุณอุไรวรรณ พรหมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น