วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE

 
โครงการ To Be Number One เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
3. การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ
ข้อมูลจาก : http://sbw.ac.th/Website/tobe/history.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น