วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารูปแบบและความหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีเดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี หลังจากได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหา
วิทยาลัย ตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกรประจำพระองค์ (ตราประจำพระองค์) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ลักษณะของตรา ประกอบด้วย ลายกลาง เป็นตราพระมหามงกุฏ ซึ่งนำมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม “มงกุฏ”และเป็นศิราภรณ์สำคัญหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหา กษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสอง โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แสดงนามมหาวิทยาลัยกำกับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม
ดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัย คือ “ดอกธรรมรักษา” เป็นไม้ดอกที่พบมากในบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง วิทยาลัย และมีสีของดอกที่คล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีนามที่เป็น มงคลต่อนักศึกษา และบุคลากรในด้านจริยธรรม กล่าวคือ สอดคล้องกับคติธรรมที่ว่า “ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง” แปลว่า ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
วาระการใช้งาน
ตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกรเป็นตราแบบทางการของมหาวิทยาลัย มีวาระการใช้งานดังนี้ คือ การใช้งานกับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญา เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบระเบียนผลการศึกษา ใบรับรอง งานพระราชพิธีต่างๆ เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน รวมทั้งกิจกรรม พิธีการต่างๆ อาทิ งานสถาปนามหาวิทยาลัย 4 ก.พ. งานถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พิธีประดับเนคไท และเข็มพระมหามงกุฎ พิธีไหว้ครู และพิธีเปิดที่เป็น ทางการต่างๆ การใช้งานกับสื่อต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับงานราชพิธีทางการ เช่น ตราสัญลักษณ์บนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลง การประทับตราจดหมายเชิญ หรือบัตรเชิญ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น