วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ ตะวันออกเกมส์


ความหมายของตราสัญลักษณ์
๑) ตัวเลขเก้าไทย ให้ความหมายสื่อถึง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันมีความหมายว่า "สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา" และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ์ในวาระมงคลเฉลิมพระชนม์มายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
๒)คลื่น สีเทอร์ควอยส์ (สีน้ำทะเล) และ สีน้ำเงินจำนวน ๙ คลื่น ให้ความหมายสื่อถึงคลื่นน้ำในท้องทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอันกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก ที่งดงามด้วยผืนดิน ผืนฟ้า และผืนน้ำ และให้ความหมายสื่อถึงความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งเก้าแห่ง อันประกอบไปด้วย
๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๕)ตัวอักษรคำว่า " ตะวันออกเกมส์ " เป็น ตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เฉพาะงาน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ โดยนำคลื่นน้ำมาเป็นองค์ประกอบหลักในการประดิษฐ์ โดยให้คลื่นน้ำสื่อถึงท้องทะเลอันกว้างไกลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
คำขวัญ
" ลมตะวันออก ก่อ คลื่นตลอดปี กีฬาสามัคคี ก่อ มิตรไมตรีตลอดกาล "
ความหมาย
ใน ภูมิภาคตะวันออก มีท้องทะเลอันกว้างใหญ่ มีคลื่นที่เกิดจากการพัดของลมตะวันออกตลอดทั้งปีทำ ให้ภูมิภาคนี้เป็นที่รู้จัก เป็นที่พักผ่อน ท่องเที่ยว อยู่อาศัย ประกอบอาชีพต่าง ๆ ของคนไทยมานานแสนนาน คลื่นที่ถาถมเข้าฝั่งไม่เคยหยุดหย่อน ยังคงคลื่นตัว ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง อยู่อย่างนี้ตลอดปี เปรียบเสมือนกับ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ได้สร้างมิตรภาพ สร้างเพื่อน สร้างคนให้เป็นคน เพราะกีฬาเป็นสื่อกลางที่จะนำพาเพื่อนจากทั่วทุกสารทิศให้เดินทางมายังภาค ตะวันออก มาพบกัน มาใช้ชีวิตร่วมกัน มาร่วมแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วย สปิริต การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของเหล่านักกีฬา เจ้าหน้าที่ กองเชียร์ ผู้ชม เพื่อนำมาซึ่ง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ การมีส่วนร่วมของทุก ๆ คน การได้เพื่อนใหม่ มิตรใหม่ ย่อมก่อให้เกิด ความผูกพัน ในนามลูกราชมงคลทั้งมวล ซึ่งจะเริ่มขึ้นและยังคงอยู่ตลอดเวลา ชั่วกาลนาน
 

สัตว์นำโชค (Mascot)
ปลาการ์ตูนพันธุ์ส้มขาวเป็นตัวผู้ ชื่อ "น้ำหนึ่ง" และปลาการ์ตูนพันธุ์มะเขือเทศ เป็นตัวเมีย ชื่อ "น้ำใจ"ปลาการ์ตูน เป็นปลาที่มีสีสันสวยงาม น่ารัก โดยในธรรมชาติปลาการ์ตูนจะอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเล ที่ถึงแม้ว่าดอกไม้ทะเลจะมีเข็มพิษแต่กลับไม่ทำอันตรายต่อปลาการ์ตูน ทำให้ปลาการ์ตูนอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย เปรียบเสมือนว่า การอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาที่ไม่ว่าจะมาจากต่างภูมิภาค ต่างถิ่น ต่างครอบครัว ต่างวัฒนธรรมแต่ก็สามารถจะใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปัน รู้รัก รู้อภัย มีความเป็นมิตรผูกพันธ์ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี
ผู้ออกแบบ นส.กอบกนก กสิศิลป์คณะสัตวแพทยศาสตร์
ข้อมูลจาก : http://tawan-okgames.rmutto.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น