วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทย

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานแรงงานไทยมีลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็นไทยและผสมผสานความเป็นสากลไว้ด้วยกันอย่างเหมาะสม ดังนี้
๑. เป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นสากลร่วมสมัย แต่คงไว้ซึ่งความเป็นไทยใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางสามารถนำไปใช้กับงานโครงการต่างๆได้เป็นอย่างดีลักษณะของตราสัญลักษณ์จะมีความเรียบง่ายแต่ชัดเจนจดจำได้ดี และมีความเป็นสากล
๒. ความหมายของตราสัญลักษณ์ ลักษณะเด่นซึ่งอยู่ตรงกลางจะมีลักษณะเป็นรูป "กนก"ใช้สีธงชาติแสดง
เอกลักษณ์โดดเด่นของความเป็นไทย โดยรูปกนกนี้จะสื่อได้ ๒ ลักษณะคือ
๑. เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ คือตัว T ย่อมาจากคำว่า "ไทย"
๒. เป็นลักษณะรูป "คน"ซึ่งหมายถึงแรงงานแสดงถึงความเป็น "มาตรฐานแรงงานไทย"ส่วนด้านหลังนั้นมีลักษณะเป็น"รูปโลก" ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความเป็น "สากล"
ข้อมูลจาก : http://tls.labour.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น