วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยา        สีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื้นแถบโค้งสีทอง

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

1. กรอบพื้นหลังสีม่วง
       รูปร่างอ้างอิงมากจากหลักศิลาจารึกในสมัยโบราณที่ค้นพบในเมืองพะเยา ซึ่งเมืองพะเยาเป็นแหล่งที่ค้นพบหลักศิลาจารึกมากที่สุดในประเทศไทย “เปรียบได้ว่าเมืองพะเยาเป็นแหล่งวิทยาการมาตั้งแต่โบราณ”
2. สัตตภัณฑ์ (เชิงเทียนทั้ง 7 )
       สัตภัณฑ์ เป็นของใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของล้านนา ยอดทั้ง 7 ของสัตตภัณฑ์ เป็นเชิงเทียนสำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้า ก่อนเริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกับโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบัน
       ยอดทั้ง 7 หมายถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ชั้น ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งยอดเขาพระสุเมรุ เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทราธิราชเจ้า และเป็นที่ประดิษฐานพระเกศแก้วจุฬามณี(พระเกศา) และพระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เปรียบดังพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางจักรวาล สูงสุดของสรรพสิ่ง
       อีกนัยหนึ่ง สัตภัณฑ์ทางพุทธศาสนา ยังเป็นสัญลักษณ์ขององค์แห่งธรรมอันเป็นเครื่องตรัสรู้ หรือบรรลุอรหัตผล 7ประการหรือโพชฌงค์ 7 จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระธรรม หรือปัญญารู้แจ้ง
"เปรียบได้กับภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นชั้นๆ
เป็นดินแดนแห่งความสุข และเป็นศูนย์รวมแห่งปัญญาความรู้"

3. อักษรย่อ มพ.        ย่อมาจาก "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยรูปแบบอ้างอิงมาจากตัวอักษรโบราณที่จารึกลงบนแผ่นศิลาจารึกที่ค้นพบใน เมืองพะเยา อักษรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาและอักษรสุโขทัย ซึ่งเรียกกันว่า "ตัวอักษรฝักขามล้านนา"
ข้อมูลจาก : http://www.pyo.nu.ac.th/logo.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น