วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ วัดโอไฮโอธรรมาราม


ออกแบบ ตราสัญลักษณ์วัดโดยพระรักษพล กุลวฑฺฒโน (วัดโอไฮโอธรรมาราม) และศิลป์โดยพระตะวัน ปัญญาวชิโร (เจ้าอาวาสวัดป่าอริโซน่า) ซึ่งได้นำเอาธรรมจักร (วงล้อแห่งธรรม) และโลกุตรธรรม ๙ (หมายถึง มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) มาเป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ
ธรรมจักร หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา
โลกุตระ หมายถึงภาวะที่หลุดพ้นแล้วจากโลกิยะ ไม่เกี่ยวข้องกับกาม ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชาอีกต่อไป ได้แก่ธรรม ๙ ประการซึ่งเรียกว่า นวโลกุตรธรรม หรือ โลกุตรธรรม ๙ (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • มรรค ๔ คือโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค
  • ผล ๔ คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล
  • นิพพาน ๑ คือ พระนิพพาน
ข้อมูลจาก : http://www.thaidoweb.com/  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น