วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

โลโก้ งานอีสานสร้างสุข 51-52

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายผู้ที่ทำงานสร้างสุขภาวะในภาคอีสาน จัดงาน“อีสานสร้างสุข 51-52” ขึ้น ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง,ศาลาประชาคม,วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมร้อยองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชนต่าง ๆ ในภาคอีสานมาร่วมกันสรุปบทเรียน,ทบทวนปัญหา,ค้นหารูปแบบนวัตกรรม,พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเพื่อการสร้างสุขภาวะพร้อมกับกำหนดให้เป็นวาระสุขภาพของภาคอีสาน โดยในปีนี้ได้เน้นแนวคิดการใช้ปัญญาเพื่อสร้างสุขภาวะ ใช้คำขวัญว่า “ตุ้มโฮมภูมิปัญญา สร้างเสริมสุขภาวะ”
ข้อมูลจาก: www.khemarat.com/

ผลการประกวด โลโก้ทีมฟุตบอล ลพบุรี เอฟซี


รางวัลชนะเลิศ กสินทร์ ประเสริฐศรี

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ สมชาย นิลแก้ว
รางวัลชมเชย ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลหลักห้า

ตราสัญลักษณ์องค์การยุวธรรมิกชน แห่งประเทศไทย

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์องค์การยุวธรรมิกชน แห่งประเทศไทย เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเราชาวแกนนำยุว ธรรมิกชนทั้งหลาย ที่มีความสนใจและมีจิตใจใฝ่ในคุณธรรม และได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางแห่งหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้า ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่อนุญาตให้นักเรียนแกนนำแต่ละโรงเรียนนำไปใช้ร่วมกัน ได้ ประกอบด้วย
  1. การออกแบบเป็นรูปลายเส้นรูปดอกบัวตูมยอดแหลมโดยปลายยอดแหลมแบ่งออกเป็นสามชั้น สื่อถึงสามสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • ตรง กลางเป็นรูปดอกบัวบาน ดอกบัวหมายถึงตัวแทนของพระพุทธศาสนาที่ใช้กราบไหว้บูชา และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม
  • ใน บัวแปดแฉกออกแบบเป็นรูปเยาวชนจับมือกันพร้อมชูมือสื่อถึงการร่วมกันเพื่อรวม พลังขับเคลื่อนหมุนกงล้อพระธรรมจักร ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก มีความสามัคคีประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม
  • กงล้อพระธรรมจักรคือกงแห่งพระธรรมพร้อมที่จะหมุนนำไปสู่หลักชัยของการดำเนินชีวิต คือ คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  • สีนำเงิน ขาว แดง สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่มีสถาบันหลักทั้งสาม
  • สีเหลืองแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา
  • ภายใต้กงล้อพระธรรมจักรประกอบด้วยอักษรย่อ อยธ.ปท. และ ชื่อเต็มขององค์กร
ข้อมูลจาก:http://www.ybot2004.org/

GUANGZHOU 2010 ASIAN PARA GAMES LOGO

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 75 ปี เทศบาลนครขอนแก่น

โลโก้ งานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66

ออกแบบโดย นาย คงฤทธิ์ สงวนศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่3
ตรา สัญลักษณ์นี้ออกแบบเน้นรูปทรงโค้งเคลื่อนไหวแต่หนักแน่นเสมือนธรรมศาสตร์ที่ต้อเปลี่ยนแปลงตนเองไปตามสภาพสังคม       มีความทันสมัยแต่ก็ยังยึดมั่นในหลักการเดิมของการทำงานเพื่อประชาชน
ตัว สัญลักษณืนั้นประกอบไปด้วย3สี คือ สีแดง สีส้ม และ สีเหลือง – สีแดงและ สีเหลือง คือสีประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นความขัดแย้งของกลุ่มคนที่ใช้สองสีนี้เป็นสัญลักษณ์ และหาเราต้องการเห็นสังคมก้าวหน้าต่อไปได้ต้องทำให้เกิดความสามัคคีขึ้นเสียก่อนขจัดความขัดแย้งหลอมรวมสีเหลืองและัสีแดงกลับเข้าด้วยกัน แสดงออกด้วยสีส้มในส่วนกลางตัวสัญลักษณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกำลังหมุนวนรวมตัวตามรูปทรงของเลข6ซ้อนกันสองตัว แสดงถึงการเป้นตราสัญลักษณ์ของ “งานฟุตบอลประเพณีจุฬา – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 66″ ส่วนด้านล่างและขวาเป็นวงกลมสีเหลืองแดงสื่อถึงพระจันทร์ ท่าพระจันทร์อันเป็นสถานที่เริ่มต้นของจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ที่มีมา นานกว่า75ปีนอกจากนี้ยังสามารถมองเป็นลูกฟุตบอลที่กำลังพุ่งม้วนตัวมาหาผู้พบเห็น อันสื้อถึงงานฟุตบอลประเพณีฯอีกประการหนึ่งด้วยส่วนด้านบน ของตราสัญลักษณ์เป็นแม่โดม สัญลักษณ์ของธรรมศาสตร์ที่ทุกคนทราบดีและยังสามามองได้เป้นรูปลูกศรแสดงถึงความมุ่งมั่นมีจุหมายปลายทางที่จะส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้ดีขึ้นต่อไป….
ข้อมูลจาก:http://cutu.mediathai.net/webboard_detail.php?boardID=14169