วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
The Center for Distance Learning of Sufficiency Economy
Sukhothai Thammathirat Open University
ใช้สัญลักษณ์ธงชาติที่ขึ้นมาจากแผ่นดินและผลิออกเป็นใบสีทองเพื่อเป็นความหมายที่แสดงให้เห็นถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคน ซึ่งสังคมไทยได้มีการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่าพระราชทานให้ไปใช้อย่างเติบโตในทุกหนแห่งในสังคม
ข้อมูลจาก:http://cdlearnse.stou.ac.th/

โลโก้ สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซีตราสัญลักษณ์ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน

The World Expo 2010 Shanghai China emblem

The World Expo emblem
The emblem has been inspired by the calligraphic form of the Chinese character “世”, which means “the world”.The World Expo Mascot
Answering to the name of Haibao, which literally means “Treasure of the world, this mascot is a smiling blue cartoon character in the shape of the Chinese character “Ren”, meaning “human being”.

ข้อมูลจาก: http://shanghai2010.rhonealpes.fr/

ตราสัญลักษณ์ กรุงเทพเกมส์ 2553