วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ รางวัลชนะเลิศ นายเถาไท สุขศิริธาด


ผลงานได้รับรางวัลชมเชยรางวัลสนับสนุน
ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีลักษณะเป็นรูปแบบเชิงนามธรรม แสดงถึง การบินที่พุ่งทะยานขึ้น สื่อถึง ความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการขนส่งทางอากาศ
ข้อมูลจาก:http://www.oknation.net/blog/siam1932/2010/01/28/entry-2
เอื้อเฟื้อภาพประกอบ: สมชาย นิลแก้ว

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Barcode

บาร์โค้ด ( Bar Code )
คือ สัญญลักษณ์รหัสแท่งที่ใช้แทนข้อมูลตัวเลข มีลักษณะเป็นแถบมีความหนาบางแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลขที่กำกับอยู่ข้างล่าง การอ่านข้อมูลจะอาศัยหลักการสะท้อนแสง เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรงไม่ต้องผ่านการกดปุ่มที่แป้นพิมพ์ ระบบนี้เป็นมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก   การนำเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็นวิธีที่รวดเร็ว และความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลมีสูง และให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้ดี การใช้บาร์โค้ด เพื่อความรวดเร็วทันสมัยต่อเหตุการณ์
รหัสบาร์โค้ด
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนลายเส้นซึ่งเป็นลายเส้นสีขาว (โปร่งใส) และสีดำ มีขนาดความกว้างของลายเส้นตามมาตรฐานแต่ละชนิดของบาร์โค้ด ส่วนข้อมูลตัวอักษรเป็นส่วนที่แสดงความหมายของข้อมูลลายเส้นสำหรับให้อ่านเข้าใจได้ และส่วนสุดท้ายแถบว่าง (Quiet Zone) เป็นส่วนที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดใช้กำหนดขอบเขตของบาร์โค้ดและกำหนดค่าให้กับสีขาว (ความเข้มของการสะท้อนแสงในสีของพื้นผิวแต่ละชนิดที่ใช้แทนสีขาว) โดยแต่ละเส้นจะมีความยาวเท่ากันเรียงตามลำดับในแนวนอนจากซ้ายไปขวา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ในการอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้
มาตรฐานบาร์โค้ด
การกำหนดมาตรฐานบาร์โค้ด เป็นวิทยาการการออกแบบสัญญลักษณ์ (Symbol Technology)ที่เข้ารหัสแทนข้อมูล เพื่อให้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์สามารถอ่านข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ โดยที่รูปแบบของบาร์โค้ด ( bar code format ) มีหลากหลายชนิดเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน แต่ละชนิดมีคุณสมบัติของรูปแบบเฉพาะที่จัดทำเป็นมาตรฐานบาร์โค้ด ซึ่งเริ่มพัฒนากันมาตั้งแต่ปีทศวรรษ พ.ศ. 2510 และมาตรฐานบาร์โค้ดที่มีใช้กันมาก คือ EAN (European Article Number) ซึ่งกำหนดมาตรฐานโดย EAN International ( International Article Numbering Association : http://www.ean.be ) และ UPC (Universial Product Code) ซึ่งกำหนดมาตรฐานโดย Uniform Code Council.Inc (http://www.uc-council.org)
ข้อมูลจาก:http://www.barcode-wiseness.com/

ตราสัญลักษณ์ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ตราสัญลักษณ์ชมรมเรารักษ์ช้างไทย


ตราสัญลักษณ์จามจุรีเกมส์ 38

รางวัลชนะเลิศ ปิติ ประวิชไพบูลย์

รางวัลชนะเลิศ ณัฐกรณ์ ไทยรัตนสุวรรณ