วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ผลการประกวด โลโก้ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก

รางวัลชนะเลิศ นายอภิชาติ จริยาธรรมกร
รางวัลชมเชย นายสริยา ศรีสว้สดิ์
รางวัลชมเชย นายมนตรี ตาบทิพย์วัฒนา
รางวัลชมเชย นายปริยศักดิ์ กลำ่โพธิ์ศรี

ผลการประกวด โลโก้ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รางวัลชนะเลิศ คือ นายพีรวิชญ์ เจริญพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ คือ นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม
รางวัลชมเชย คือ นายเติมสิริ พรศรีเจริญกุล