วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

โลโก้ ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปีคศ. 2010 เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of
Biodiversity)เพื่อเป็นการฉลอง และเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และการดำรงอยู่ของทุกชีวิตบนพื้นโลก

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สวนสัตว์ดุสิต
รางวัลชมเชย โกวิทย์ รอรั้ง


รางวัลชมเชย ขนาน ทิมเทศ