วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์รณรงค์ หยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง

ตราสัญลักษณ์ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม


สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. เป็นสถาบันอิสระภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยมีคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (คบท.) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริโภคและนักวิชาการ เป็นผู้กำกับนโยบาย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยสบท. มีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ดังนี้
(1.) พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู้บริโภค ด้วยการใช้ระบบเครือข่ายทั่วทั้งภูมิภาคทั่วประเทศ
(2.)จัดตั้งโครงสร้างให้ตัวแทนผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสามารถทำหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
(3.) สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม
(4.) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริโภค มีการจัดการองค์ความรู้เพื่อยกระดับการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
(5.) ศึกษารวบรวม ทำงานวิจัย ให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลในกิจการโทรคมนาคม เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
(6.) รับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบการบริการในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค
(7.) ติดตาม เสนอแนะ นโยบาย กฎหมาย และมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ข้อมูลจาก:http://www.tci.or.th/aboutus.asp?id=C1

ตราสัญลักษณ์ โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด"หนังสั้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ"


http://www.cmu.ac.th/disability_film.php

ตราสัญลักษณ์ ร้อยใจไทย ร้อยรักษ์สังคมไทย ร้อยใจสร้างความดี

ตราสัญลักษณ์ โครงการอบรมครูดนตรีมือเปล่า

โครงการอบรมครูดนตรีมือเปล่า จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือครูดนตรีที่ปฏิบัติงานในชนบท ให้มีศักยภาพที่จะสอนดนตรีในห้องเรียนได้อย่างลึกซึ้งถึงดนตรีอย่างแท้จริง เนื่องจากครูดนตรีเหล่านี้ขาดความรู้ ขาดเครื่องดนตรี ขาดอุปกรณ์ ขาดความช่วยเหลือ ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาในหลายๆด้าน และลดช่องว่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ลดช่องว่างระหว่างความรู้และความไม่รู้ ลดช่องว่างระหว่างความจนกับความร่ำรวย จึงทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของครูดนตรีเหล่า นี้ และเมื่อครูดนตรีที่ได้รับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรและเพื่อรักษาพัฒนาความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันให้คงอยู่ในจิตใจของคนไทย ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้พยายามที่จะช่วยพัฒนาครูดนตรีมานานแล้ว อุปสรรคและปัญหาใหญ่ก็คือ "ไม่มีเงิน" เมื่อไม่มีเงินโอกาสก็ไม่มีด้วย
ข้อมูลจาก:http://www.music.mahidol.ac.th/th/news_view.php?id=30