วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูน (Lamphun Brand)


จังหวัดลำพูนกำหนดใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูน (Lamphun Brand) เป็นตราสัญลักษณ์สินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นายชินวัฒน์ มะรินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้มีการกำหนดใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูน (Lamphun Brand) เป็นตราสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูน ซึ่งสินค้าที่ใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ตามสโลแกน 4 ข้อ ของตราสัญลักษณ์ คือ
(1.) มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติ (New Attiude)
(2.) ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Brand Image)
(3.) ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ผลิต (Corporate Image)
(4.) ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด (Provincial Image)
ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูน ยังสื่อถึงสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน จากคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่า “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย” ส่วนองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์นั้นจะประกอบด้วย รูปช่อฟ้า สื่อความหมายแทนพระรอดลำพูน รูปพระธาตุ สื่อแทนพระธาตุหริภุญชัยของจังหวัดลำพูน รูปลำไย สื่อแทนผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ส่วนในเรื่องของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำพูนนั้น ต้องมีคุณสมบัติเป็นสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูนหรือผลิตขั้นตอนสุดท้ายในจังหวัดลำพูน กรณีที่เป็นอาหารและเครื่องดื่มต้องได้รับ อย.
ข้อมูลจาก:http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnewsN.php?ID=100128113422