วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2553

Creative Korea Party logo

ตราสัญลักษณ์ 50 ปี ททท.


การจัดทำตราสัญลักษณ์ 50 ปี ททท.เป็นการสร้างสรรค์ออกแบบตราสัญลักษณ์ขององค์กรในโอกาสครบรอบ 50 ปี นำจุดเด่นความหลากหลายของสินค้าการท่องเที่ยวเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ ใช้ตัวแทนเอกลักษณ์ของภาคต่าง ๆ สื่อความรู้สึกภูมิใจและความสวยงามของการท่องเที่ยวในประเทศไทย และสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากตราสัญลักษณ์ขององค์กรอื่น โดยนำเลขไทยหรือเลขอารบิคพร้อมตัวอักษรหลัก “๕๐ ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” หรือ 50th Anniversary มาจัดวางองค์ประกอบในชิ้นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งใช้ภาพทะเลเป็นชิ้นงานหลัก ที่สื่อความรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขเข้ากับอารมณ์ท่องเที่ยวและทะเลยังเป็นสถานที่อันดับต้น ๆ ในใจคนไทยเมื่อนึกถึงการเดินทางท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังออกแบบตราสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ทั้ง 5 ภูมิภาคได้แก่

- ตราสัญลักษณ์ภาคเหนือ ใช้ภาพร่มเป็นฉากหลัง
- ตราสัญลักษณ์ภาคอีสาน ใช้ภาพปราสาทหินเป็นฉากหลัง
- ตราสัญลักษณ์ภาคกลาง ใช้ภาพทุ่งนาเป็นฉากหลัง
- ตราสัญลักษณ์ภาคใต้ ใช้ภาพเรือกอและเป็นฉากหลัง
- ตราสัญลักษณ์ภาคตะวันออก ใช้ภาพผลไม้เป็นฉากหลัง

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 108 ปี กรมชลประทาน


รางวัลชนะเลิศ ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวืทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศ สมชาย นิลแก้ว
1.รูปหนังสือสื่อถึงสัญลักษณ์ทางการศึกษา แหล่งวิชาความรู้
2.วงกลมสื่อถึงองค์รวมความรู้สู่ความสำเร็จ โลกของการศึกษาค้นคว้าสู่เรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการบริการแก่สังคม
3.เส้นที่เกี่ยวตวัดสื่อถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งด้านบริการการวิจัย การค้นคว้า อันเป็นประโยชน์ทางวิชาการในการส่งเสริม พัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
4.Q: Quality สื่อถึงประสิทธิภาพคุณภาพสู่เป้าหมายของความสำเร็จ
5.ARC : Academic Resources Center
6.สีดินแดง หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์สถาบัน