วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สัญลักษณ์ Peace


สัญลักษณ์ Peace เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1958 เพื่อใช้ในการต่อต้านสงคราม และรณรงค์เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศอังกฤษ สัญลักษณ์ Peace เรียกอีกอย่างว่า Nuclear Disarmament ออกแบบโดย เจอรัล โฮลทัม Gerald Herbert Holtom ประกอบด้วยตัวอักษร N (Nuclear) และ D (Disarmament) วงกลมด้านนอกสุดเป็นตัวแทนของ โลก เจอรัล สำเร็จการศึกษาจาก Roal College of Art เจอรัลเป๋นผู้หนึ่งที่ต่อต้านสงครามโลกครั้งที่2สัญลักษณ์ Peace เป็นสัญลักษณ์ที่รณรงค์ปลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสัญล้กษณ์คลี่คลายมาจากสัญญาณธง ต้ว N มาจากลักษณะคนกางแขน ส่วนตัว D มาจากลักษณะคนชูมือขึ้นเหนือศรีษะ
ข้อมูลประกอบ: http://girlz99.blogspot.com/2010/03/peace.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_Holtom