วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ผลการประกวด ตราสัญลักษณ์ thainotebook.com

รางวัลชนะเลิศ บำรุง อิศรกุล

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รางวัลชนะเลิศ บำรุง อิศรกุล

ผลการประกวดออกแบบชื่อสัญลักษณ์ "ธิราชเจ้าจอมสยาม"

 รางวัลชนะเลิศ บำรุง อิศรกุล

รางวัลรองชนะเลิศ คุณพิพัฒน์  สังข์วิเศษ 
 คุณอุไรวรรณ พรหมพันธ์

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

รางวัลชนะเลิศ บำรุง อิศรกุล

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายพลังบวก


ตราสัญลักษณ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ


สัญลักษณ์ : ช่อฟ้าสีทองอร่ามลอยเด่นในห้วงจักรวาล เคียงข้างด้วยดาวฤกษ์ดวงใหญ่ส่องประกายระยิบระยับ อยู่ในกรอบรูปช่องหน้าต่างทรงไทย

ความหมาย : รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน ตลอดจนผลประกอบการที่ดี เทียบเท่าองค์กรที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพสูงสุดในโลก
องค์ประกอบ : ดาวฤกษ์ สื่อให้เห็นถึงจุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ ความรุ่งโรจน์ และการเป็นที่ยอมรับทั่วไป อันเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกองค์กร
ช่อฟ้าสีทอง สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
ช่องหน้าต่างทรงไทย สื่อถึงวิสัยทัศน์ การมองการณ์ไกลสู่ความสำเร็จ
ข้อมูลจาก : v http://www.tqa.or.th/th/tqa-logo

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์

The European Year of Volunteering 2011

ตราสัญลักษณ์ 35 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตราสัญลักษณ์ 100 ปีสำมะโนประชากรประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ

The 2010 : The Year of the Lung Logo

ตราสัญลักษณ์ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา


สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานโดยอิสระและมิได้ หวังผลกำไรก่อตั้งขึ้น ในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2533 โดยได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้นจากกองทุน พัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติการ ดำเนินงานของสถาบันฯ นั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคม ส่งเสริมสถาน ภาพสตรีฯ มุ่งเน้นการวิจัยนโยบายที่มีผลกระทบต่อสตรีเสริมสร้างบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจอันจะ นำไปสู่ความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายในสังคม
ข้อมูลจาก : http://www.gdrif.org/index1.htm

ตราสัญลักษณ์ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ กองทัพอากาศธงประจำกองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีฟ้า ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง

ตราสัญลักษณ์ กองทัพเรือธงประจำกองทัพเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน   ยาว 9 ส่วน  พื้นธงสีขาบ  ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4 ใน 6 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง

ตราสัญลักษณ์ กองทัพบกธงประจำกองทัพบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลือง

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ


เป็นรูปสมอไขว้สอดวงจักรหมุนซ้าย เบื้องล่างมีแถบปลายแฉกสะบัดขึ้นทั้งสองข้าง กลางแถบมีคำว่า “โรงเรียนชุมพลทหารเรือ” (ไม่จำกัดสีและขนาด)

ปรัชญาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
“ สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพแก่นักเรียนจ่า ”
ความหมาย
จิตวิญญาณ หมายถึง ความรู้แจ้ง ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจ นำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
ทหารอาชีพ หมายถึง ทหารที่มีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑. มีความสำนึกในความเป็นทหาร
๒. หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๔. มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง

ข้อมูลจาก : http://www.nrs.ac.th/

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนายเรือ

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นรูปอาร์มสองเส้นคู่ ใต้อาร์มมีอักษร "โรงเรียนนายร้อยตำรวจ" ภายในอาร์มมีรูปกระบี่ไขว้กับ พระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งเป็นวงกลมเส้นคู่สองชั้น วงนอกมีลายกนกและมีรูปดาวแปดแฉกบนโล่เขน ที่มา:ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 43) เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2506 โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี
ข้อมูลจาก : http://www.rpca.ac.th/logo.asp

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 3 ปีภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือกเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ
ข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนายเรืออากาศ


ลักษณะของเครื่องหมาย เป็นรูปอาร์มคาดแถบธงไตรรงค์ในแนวเฉียง ประดับปีกนกกางทั้ง ๒ ข้าง สีทอง ภายใต้อุณาโลม สีเงิน และพระมหามงกุฎรัศมี สีทอง (ปีกนักบินชั้นที่ ๑) เหนือดาว ๕ แฉก สีเงิน รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์ สีทอง ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม สีฟ้า ใต้วงกลมมีแถบปลายแฉกสะบัดลงทั้ง ๒ ข้าง สีเหลือง กลางแถบมีคำว่า “ โรงเรียนนายเรืออากาศ ” สีน้ำเงินดำ

ความหมายของภาพและสี
- ปีกนักบินชั้นที่ ๑ เป็นสัญลักษณ์ของนักบิน ทอ. แสดงถึง นนอ. ซึ่งสำเร็จออกเป็นนายทหารสัญญาบัตร และจะเป็นนักบินของ ทอ.ต่อไป
- ดาว ๕ แฉกสีเงิน แสดงถึง ความมีเกียรติ นนอ.ทุกคนมุ่งมั่นปรารถนาที่จะรับราชการให้มีความก้าวหน้าสูงถึงขั้นนายพลอากาศ
- ช่อชัยพฤกษ์ใบสีทอง แสดงถึง ความสำเร็จด้านการศึกษาของ นนอ. เพื่อที่ออกไปรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป
- วงกลมสีฟ้า และแถบปลายแฉกสะบัดสีเหลือง โดยสีฟ้า – เหลือง เป็นสีประจำ รร.นอ.บศอ.

ข้อมูล จากเว็บไซต์ โรงเรียนนายเรืออากาศ http://www.rtafa.ac.th/

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนายร้อย จปร.

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(หรือเดิมกรมตำรวจ)มีเครื่องหมายราชการเป็นรูปพระแสงดาบเขนและโล่ เป็นรูปวงกลมเส้นคู่สองชั้น วงนอกเป็นลายพรรณพฤกษา วงในเป้นลายใบเทศผูกลายเป็นรูปหน้าสิงห์หรือหน้ายักษ์เรียกว่าจตุรมุข ตามธรรมเนียมโบราณที่แกะสลักรูปหน้ายักษ์จตุรมุขไว้บนหน้าบันประตู ทั้งสี่ทิศของปราสาทหิน ด้วยความเชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์ทวารเข้า-ออก ปกป้องคุ้มครองและขจัดสิ่งชั่วร้ายส่วน "ดาบ" ที่คาดติดอยู่ในปลอก มีลวดลายกนก ทั้งนี้สัญลักษณ์ไม่จำกัดสีและขนาดตำรวจไทยเกิดเป็นรูปแบบองค์กรครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้จัดตั้งองค์กรตำรวจและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของไทยให้เป็นระบบ แสดงความเป็นอารยะทัดเทียมตะวันตกโปรดให้ใช้สัญลักษณ์เป็นรูป "หนุมานสี่กร" ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5 ได้พระราชทานเป็นพระราชหัตถเลขา อนุญาตให้กรมตำรวจภูธรใช้พระรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ประจำที่มุมธงและใช้เป็น ตราประจำกระดาษสำหรับราชการในกรมตำรวจภูธร เมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ.2445  ตราโล่เขนนี้ ออกแบบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2440   โดย หม่อมเจ้าประวิชชุมสาย (ผู้ผูกลายพระราชลัญจกรแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ.2416) ถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ดาบเขนและโล่ได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมนูญตราที่โปรดเกล้าฯให้ตราขึ้นเมื่อ พ.ศ.2453 ให้เป็นตราประจำกรมพลตระเวน (ต่อมา พ.ศ.2458 เปลี่ยนเป็นกรมพลตำรวจนครบาล)


เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2445 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชานุญาตใช้ตราประจำชาดสำหรับเจ้ากรมตำรวจภูธร เป็นรูปเทวดาเชิญพระแสงดาบเขนและพระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งจะใช้เป็นตราประจำตำแหน่งเจ้ากรมตำรวจภูธร ตราประจำที่มุมธง และเป็นตราประจำเอกสารราชการสำหรับกรมตำรวจภูธร ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชานุญาต โปรดเกล้าฯให้ใช้ตราประจำชาติ เป็นรูปเทวดาเชิญพระแสงดาบใจเพชร สำหรับตำแหน่งเจ้ากรมตำรวจภูธร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นใช้ประดับแท่นตรวจแถวกองเกียรติยศ เนื่องใโอกาสที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นแท่นรับความเคารพหรือตรวจพลสวนสนาม ใช้ประดับที่หน้ารถตรวจพลสวนสนามและใช้เป็นตราประทับแทนตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หมายเหตุ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475 ได้มีประกาศให้เปลี่ยนตราตำแหน่งในกรมตำรวจจากเดิม ให้ใช้ชื่อใหม่เป็น อธิบดีกรมตำรวจ ส่วนรูปตราคงเดิม ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ.2541 ส่งผลให้ชื่อ "กรมตำรวจ" เปลี่ยนเป็น "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ตำแหน่ง "อธิบดีกรมตำรวจ" เปลี่ยนเป็น "ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"
ข้อมูลจาก :  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=392145

ตราสัญลักษณ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 37

สัญลักษณ์การแ่ข่งขัน กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 "ชลบุรีเกมส"
เป็นรูปลายเส้นหรือใบกำลังโต้คลื่น มีธงชาติพวยพุ่งออกจากเรือใบ มีสัญลักษณ์ กีฬาแห่งชาติอยู่ ภายใต้ธงชาติไทยใต้รูปเรือใบโต้คลื่น มีคำว่า “กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39” และ “ชลบุรีเกมส์” สัญลักษณ์ การแข่งขันมีความหมายดังนี้ริ้วสีแสดง ขาว น้ำเงิน หมายถึง ราชอณาจักรไทย ที่แสดงถึความยิ่งใหญ่ ที่พวยพุ่งสู่สายตา ชาวโลกลายเส้นสีเหลืองแสดงรูปทรงเรือใบ หมายถึงเรือใบ ที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว -ภูมิพลอดุลยเดช   ทรงใช้เข้าแห่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ประเภท โอ.เค ที่หาดพัทยา ขนาดตัวเรือ ใบเรือ ย่อขนาดตามสัดส่วนจากเรือใบที่ทรงใช้แข่งขัน อักษร TH27 ในใบเรือ หมายถึง เรือประเทศไทย หมายเลขลำที่ 27 เรือใบกำลังโต้คลื่น  สื่อถึงพระฉัจฉริยภาพในองค์พระบาท สมเด็จ -พระเจ้าอยู่หัวฯ  ที่ทรงได้รับชัยชนะจากการแข่งขันเรือใบในวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ณ หาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในวันนั้นได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทย และถูกกำหนดให้เป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” ถึงทุกวันนี้ลายเส้นสีน้ำเงิน และสีฟ้า ลายเส้นเป็นเกลียวคลื่น สื่อถึงท้องทะเล ของจังหวัดชลบุรี ที่เป็นเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะหาดบางแสน และหาดพัทยา รวมทั้ง ความอุดมสมบูรณ์ ในด้าน ธุรกิจที่ส่งผลให้จังหวัดมีความพร้อม ในการรับเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์”สัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติ สื่อถึงความสามัคคี กลมเกลียวของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ภายใต้ปรัชญาการกีฬาคือ “การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

สัญลักษณ์สัตว์นำโชค
จังหวัดชลบุรีจัดว่าเป็นเมืองชายทะเลภาคตะวันออก และโดยเหตุที่เป็นเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงใช้ปลาฉลามเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค กำหนดให้เป็น 2 ตัวใช้ชื่อ “แสนสุข” และ “แสนสำราญ” เพื่อสื่อถึงชายทะเลหาดบางแสน ที่มุ่งเน้นให้คณะนักกีฬส สื่อมวลชล ตลอดจนเจ้า หน้าที่  และผู้มาเยือนมีความสุข สนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์”
ข้อมูลจาก :  http://www.chonburigames.com/mascot.php

Starbucks Logo


สตาร์บัคส์ได้รับ การยอมรับเสมอมาในฐานะผู้นำทางด้านธุรกิจกาแฟ ถ้าย้อนไปในปี 1971 ลูกค้าต้องเดินทางไกลไปถึงตลาดไพค์ เพลส (Pike Place Market) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นร้านสตาร์บัคส์ คอฟฟี่ร้านแรกของเรา

ช่วงทศวรรษที่ 70 หรือเริ่มต้นปี พ.ศ. 2514
ร้า นกาแฟสตาร์บัคส์แห่งแรกได้ถือกำเนิดขึ้น โดยตั้งชื่อร้านจากตัวละครในเรื่อง Moby Dick นวนิยายคลาสสิกสมัยศตวรรษที่ 19 ของอเมริกา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาวาฬ นวนิยายดังกล่าวประพันธ์โดย Herman Melvilles ส ตาร์บัคส์เชื่อว่า การนำชื่อสิ่งที่อยู่ไกลโพ้นทะเลมาตั้งเป็นชื่อร้านนั้นมีความเหมาะสม เพราะเปรียบเสมือนการเสาะแสวงหาเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดในโลกมาให้ผู้คนในเมือง ซีแอตเติลได้ลิ้มลอง


ช่วงทศวรรษที่ 80 หรือเริ่มต้นปี พ.ศ. 2524
มร. โฮวาร์ด ชูลท์ส ร่วมงานกับสตาร์บัคส์ในปี พ.ศ. 2525 หรือค.ศ. 1982 ในระหว่างที่เขาเดินทางไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศอิตาลี
เขารู้สึกประทับ ใจกับร้านเอสเพรสโซ่ที่มีชื่อเสียงในเมืองมิลานที่เขาแวะไปเยี่ยมชม ทั้งในรูปแบบและความเป็นที่นิยมของร้าน ร้านดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากที่จะสร้างร้านแบบนี้ในเมืองซีแอต เติล และก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดการณ์ไว้ หลัง จากความพยายามในการทดลองสูตรทั้งกาแฟ ลาเต้ และ
เอสเพรสโซ่ เพียงไม่นานเมืองซีแอตเติลก็กลายเป็นเมืองแห่งกาแฟไปอย่างรวดเร็ว
ช่วงทศวรรษที่ 90 หรือเริ่มต้นปี พ.ศ. 2534
ส ตาร์บัคส์เริ่มขยายธุรกิจจากเมืองซีแอตเติล ไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก สตาร์บัคส์เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่มีการปันหุ้นให้กับพนักงานรายชั่วโมง และในเวลาเพียงไม่นาน บริษัท สตาร์บัคส์ ก็เป็นบริษัทที่มีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา

ปรากฎการณ์ความ นิยมสตาร์บัคส์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สตาร์บัคส์มีร้านกาแฟกว่า 6,000 แห่งใน 30 ประเทศ ทั่วโลก นอกจากกาแฟเอสเพรสโซ่
รสชาติ เยี่ยมแล้ว ลูกค้ายังสามารถเพลิดเพลินกับ
ชาทาโซ่ และแฟรบปูชิโน่เครื่องดื่มปั่นสูตรพิเศษจากสตาร์บัคส์ได้อีกด้วย
 

DC Comics Logo History