วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Taste of the Arts 2010 Logoข้อมูลจาก : http://www.artsunited.org/

ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการอนุรักษ์นกอพยพภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Migratory Waterbird Conservation Commitee: MWCC)


 ประเทศไทยเข้าร่วมในคณะกรรมการอนุรักษ์นกอพยพภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Migratory Waterbird Conservation Commitee: MWCC) ตั้งแต่ปี 2546 และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวในครั้งที่ 8 และ 9 นอกจากนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2548 ณ จังหวัดกระบี่ โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ประเทศไทยได้เสนอพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ แรมซาร์ไซต์ลำดับที่ 1101 เป็นพื้นที่เครือข่ายนกชายเลนอพยพ (Shorebird Site Network) แห่งแรกของประเทศ และได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบความร่วมมือเป็นรูปแบบของภาคีความร่วม มือ ซึ่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอความเห็นชอบในการลงนามในบันทึกข้อ ตกลงการเข้าร่วม ในภาคีเครือข่ายอนุรักษ์นกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก - ออสเตรเลีย รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาคีความร่วมมือฯ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eaaflyway.net/

12th Plan for Kid logo

ตราสัญลักษณ์ โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโขง (Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and sustainable Use Programme, MWBP)เป็นโครงการความร่วมมือและสนับสนุนจากโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ (UNDP) The World Conservation Union (IUCN) Mekong River Commision (MRC) และ Global Environment Facility (GEF) มีประเทศในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 4 ประเทศ ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยประสานงาน กลางโครงการของประเทศไทย การดำเนินโครงการมีเป้าหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สำหรับประเทศไทย้คัดเลือกลุ่มน้ำสงครามตอนล่างเป็นพื้นที่นำร่อง เนื่องจากเป็นแม่น้ำสาขาสายหลักของแม่น้ำโขง มีต้นกำเนิดในจังหวัดอุดรธานี มีความยาวประมาณ 465 กม. เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ ชุมชนท้องถิ่น มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากพื้นที่ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ข้อมูลจาก : http://chm-thai.onep.go.th/chm/Inlandwater/webpage/Inter_cooperation.html