วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

คราสัญลักษณ์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

ปัจจุบันภายใต้ กระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้สร้างความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังเป็นบทบาทและภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่สำคัญอีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการหลายแห่ง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนา ร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป
ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย
1.รูปดอกบัวอยู่ภายในกรอบวงกลมสีเขียว หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทยที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งหวังการสร้างคนดี สู่สังคมเพื่อพัฒนาให้สังคมส่วนรวมมีความสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศชาติ และระดับโลก
2.รูปดอกบัว หมายถึง ความเป็นสิ่งบริสุทธิ์ สูงคุณค่า และการเป็นผู้นำความสุข ความดีสู่สังคม ซึ่งเปรียบเหมือนสถาบันที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย ที่มุ่งหวังสร้างคนดีสู่สังคมเพื่อพัฒนาให้สังคมส่วนรวมมีความสุข
3.รูปวงกลม หมายถึง สิ่งแวดล้อมของโลก หรือความเป็นสากล เปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายสูงสุดที่สถาบันอุดมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ต้องการให้เกิดความสุข ความดีกับสิ่งแวดล้อมของโลก
4.สอสท หมายถึง  ตัวอักษรย่อของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทยTSHE หมายถึง ตัวอักษรย่อของ Thai Society of Higher Education Institutes on Environment
ข้อมูลจาก : http://www.tshe.org/

ตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน 2552

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่  ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรื่อนตั้งแต่นั้นมา การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2552 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ เรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์
รางวัลที่สอง นายจิระศักดิ์  กัณตีเลิศ
รางวัลที่สาม นายอมรเทพ  สุริยันต์
รางวัลที่สาม นายธานี  เหมือนนุช
รางวัลชมเชย นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
 รางวัลชมเชย นายศรีภูมิ  ใยเจริญ   

ในอดีตผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงระยะของการศึกษาประมาณ 16 ปี จะได้รับการดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยในระยะ 4 ปีหลังในมหาวิทยาลัยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ดูแล แต่ภายหลังสำเร็จการศึกษา และประกอบวิชาชีพแล้วซึ่งเป็นระยะเวลาถึง 30 กว่าปีนั้น จะไม่มีผู้ดูแล มีเพียงสมาคมต่างๆ ที่ช่วยกันดูแลบ้างเท่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้การประกอบวิชาชีพเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ และส่งผลต่อความปลอดภัยของสาธารณะชนในที่สุด
ดังนั้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2540 ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.... ขึ้น และใช้เวลากว่า 10 ปี ในการผลักดันพระราชบัญญัติฉบับนี้จนผ่านขั้นตอนของรัฐสภา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำเสนอ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 มา ตั้งแต่ปี 2540 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 เป็นปีที่ 63 ในรัชกาลปัจจุบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เล่ม ที่ 125  ตอนที่ 31 ก หน้า 4-25 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สาระสำคัญของ พ.ร.บ. นี้ จึงเป็นกฎหมายที่มุ่งจะให้วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผู้ประกอบ วิชาชีพนี้ได้รับการส่งเสริม  ควบคู่ไปกับการควบคุมกำกับการประกอบวิชาชีพในสาขาที่มีอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะ  โดยให้มีองค์กรที่มีการจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. นี้ มีชื่อว่า “สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
ข้อมูลจาก : http://www.cstp.or.th/main/about_01.php

ตราสัญลักษณ์ เชลล์ชวนชิม
เครื่องหมาย สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.)


เครื่องหมาย สินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มสหกรณ์ / เกษตรกรโดยแท้จริง และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยก่อนที่จะได้รับเครื่องหมายสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) สินค้าดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน "อย.","มผช. , "OTOP" , "Q" ก่อน เป็นต้น 
ข้อมูลจาก : http://webhost.cpd.go.th/ewt/spscpd/group_research_product.html

ตราสัญลักษณ์ ร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม


ร้านยาคุณภาพคือ ร้านยาที่ผ่าน “การรับรองจากสภาเภสัชกรรม” ว่ามีมาตรฐานการให้ “บริการด้านยาและสุขภาพที่ดี มีคุณภาพ” โดยมีการพัฒนามาตรฐานด้านต่าง ๆ มากกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดในกฎหมาย ทั้งนี้สภาเภสัชกรรมเป็นผู้ให้การรับรองคุณภาพดังกล่าว เหมือนเครื่องหมาย “ISO” หรือ “HA” ที่รับรองระบบและการบริการของโรงพยาบาลหรือองค์กรต่าง ๆ
      ร้านยาคุณภาพ มีการบริการที่แตกต่างจากร้านขายยาทั่วไป เป็นบริการที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการขายยา แต่เป็นบริการแบบวิชาชีพที่บริการทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ (product service) และในส่วนของบริการข้อมูลและ
ข้อแนะนำ (information service) ส่งผลให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมในชุมชน อันทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ของระบบบริการสุขภาพโดยรวม เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทย
      ร้านยาคุณภาพ ที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมแล้ว จะให้บริการที่ดี มีคุณภาพหลัก ๆ 3 ด้านดังนี้
  1. ด้านการบริการ
  2. ด้านยาและเวชภัณฑ์
  3. ด้านสถานที่และอุปกรณ์
ข้อมูลจาก : http://www.pharcpa.com/drugstore.html

ตราสัญลักษณ์ เมนูสุขภาพ


เมนูชูสุขภาพ คือ อาหารไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นอาหารประเภทสำรับหรือจานเดียว เพื่อประยุกต์หลักโภชนาการไปสู่ตำรับอาหาร และเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับการบริการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการของสถานที่ จำหน่ายอาหารและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนการสร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยว
การรณรงค์ "เมนูชูสุขภาพ"
1. เป็นโครงการรณรงค์ที่ภาคีทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ และที่สำคัญ คือ ประชาชน
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมโครงการตามสมัครใจ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดความตระหนัก และรวมกลุ่มกันเป็นเจ้าของโครงการเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ เผยแพร่ พึ่งพาตนเอง ซึ่งรวมถึงการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรตลอดจนการควบคุมกำกับด้วยตนเอง
4. ให้สถานประกอบการอาหาร และร้านอาหารเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการกินอาหารสะอาดปลอดภัยได้คุณค่า
รัานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ร้านอาหารที่ได้รับป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เป็นลำดับแรกต่อไปจะขยายไปยังร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารในสถานที่ทำงาน สถาบันการศึกษา และร้านอาหาร ที่ผ่านการรับรองความสะอาดตามมาตรฐาน กรมอนามัย

โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือก เมนูชูสุขภาพ 
นักวิชาการด้านโภชนาการ จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเมนูที่ทางร้านอาหารนำเสนอมาให้คัดเลือกเป็น เมนูสุขภาพ ซึ่งต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้
 1. เป็นอาหารไทยประเภทสำรับหรืออาหารจานเดียว ที่ปรุงจากอาหารครบอย่างน้อย 4 หมู่
 2. เป็นอาหารสำรับอาหารจานเดียว ที่มีปริมาณไขมัน ไม่เกินร้อยละ 25-30 ของการกระจายตัวของพลังงาน
 3. เป็นอาหารที่ปรุงด้วย เนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำและปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
 4. เป็นอาหารที่ปรุงด้วย ผัก ปลอดสารพิษ หรือผักพื้นบ้าน
 5. เป็นอาหารที่ทีรสไม่หวานจัด และเค็มจัด 
ข้อมูลจาก : http://gotoknow.org/blog/nutrition-nuh/304758

ตราสัญลักษณ์ Thai selectวัตถุประสงค์ของการมอบตราสัญลักษณ์ Thai select ของ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
 • ตราสัญลักษณ์ Thai select รับรองคุณภาพและมาตรฐานร้านอาหารไทยที่ได้รับ
 • เพื่อใช้เป็นเครื่อหมายในการในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทย
 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
ประเภทของร้านอาหารไทย
 • การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอาหารไทยดั้งเดิม (วิธีการประกอบอาหารไทยดั้งเดิม, การจัดหน้าตาอาหาร)
 • อาหารไทยประยุกต์ (การประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้บริโภคในประเทศนั้นๆ อาทิ สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวาน เป็นต้น)
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษด้านอาหารไทย (อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยวไทย, ร้านสุกี้ยากี้ไทย และร้านขนมไทย เป็นต้น)
 • การพัฒนาเมนูและขยายสาขาร้านอาหารไทย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


ตราสัญลักษณ์เป็นดวงตรารูปทรงกลม มีรูปพระเกษตรบดี (พระวรุณเทพ ผู้ให้ความสมบูรณ์) ยืนบนหลังนาคราชพ่นน้ำ เหนือก้อนเมฆพระหัตถ์ซ้ายยกห้าม หมายถึง กำหนดมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร และอาหารพระหัตถ์ขวาถือพระขรรถ์ ได้แก่ การเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารเบื้องล่างมีอักษรข้อความชื่อของสำนักงานโค้งรับ

ACFS Thailand Accreditation Logo

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


รางวัลชนะเลิศ นายจิระศักดิ์ กัณตีเลิศ

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ประวัติความเป็นมา
       ปี 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ขั้นโดยให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงการ และรับผิดชอบงาน
       ปี 2534 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระชนมพรรษา 5 รอบ กำหนดกรอบงบประมาณโครงการ 650 ล้านบาท
        ปี 2535 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ก่อสร้าง ศึกษารูปแบบการบริหารจัดทำแผนแม่บท
        ปี 2537 เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบการดำเนินการ 514.29 ล้านบาท
        ปี 2538 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ พระราชกำหนด จัดตั้ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อพวช. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538
        ปี 2540 เริ่มงานออกแบบ จัดทำ และติดตั้งนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา และอาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
        ปี 2543 เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ ในวันที่8มิถุนายน2543

ลักษณะสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
เป็นรูปวงกลมสีขาว ๓ วงซ้อนกัน อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นสีน้ำเงิน วงกลมบนสุดมีจุดสีขาว ๑ จุด

ความหมาย
วงกลม  หมายถึง  ความสมดุล  ความสมบูรณ์และความไม่สิ้นสุดของกระบวนการคิดและการเรียนรู้ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของมนุษยชาติ
วงกลม ๓ วง  หมายถึง การเชื่อมโยง ความต่อเนื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ จากอดีต ปัจจุบันและอนาคต อันเป็นปรัชญาของพิพิธภัณฑ์
จุดบนวงกลม  หมายถึง จุดประกายความคิด จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจในการค้นหา ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สีขาว  หมายถึง  ความสมดุล  ความสมบูรณ์  ความบริสุทธิ์  ความมุ่งมั่น  ความถูกต้อง  ความจริง  ความเรียบง่าย  ความเรียบร้อย
สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความสุขุม  หนักแน่น   เยือกเย็น  สร้างแรงบันดาลใจ  ละเอียดรอบคอบ  เป็นระเบียบ  สง่างามและมีศักดิ์ศรี
ความหมายโดยรวม
อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จุดประกาย กระบวนการคิด การสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจอัน ไม่สิ้นสุด  ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากอดีต ปัจจุบันและอนาคต
ข้อมูลจาก : http://www.nsm.or.th/

ตราสัญลักษณ์ กองทุนการศึกษาของนักกีฬา


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://reg.sat.or.th/sat_fund/WEB/EFSDiscipline.asp

NOKAIR Logo


บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า “ นกแอร์ ” ได้กำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 ในชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Ltd.)“ นกแอร์ ” จึงเป็นชื่อที่ง่าย และสั้นต่อการจดจำ โดยเป็นชื่อที่สื่อถึงความเป็นมิตร และเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพแห่งการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชื่อที่ย้ำถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง ซึ่งก็เปรียบเสมือนนก ที่มีอิสระในการบินสามารถบินไปไหนต่อไหนได้อย่างมีอิสระเสรีสำหรับตราสัญญาลักษณ์นั้นนกแอร์เลือกที่จะใช้สีเหลืองเป็นสีประจำสายการบิน นกแอร์ โดยสีเหลืองนั้น ได้แสดงลักษณะและมีความหมายที่หมายถึงความอบอุ่นและความเป็นมิตรและเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ สายการบินนกแอร์ จำกัด (Nok Airlines Co.,Ltd.)”
ข้อมูลจาก : http://www.nokair.com/

ตราสัญลักษณ์ 20 ปี คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตราสัญลักษณ์ บริษัทสหพัฒนบูล จำกัด มหาชน

ความหมายของ Logo
วงกลมนั้นหมายถึง ความยืดหยุ่น สัมพันธภาพกับภายนอก
           สี่เหลี่ยมตรงกลาง นั้นคือความเป็นระบบภายในองค์กร
           สีแดง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
           ตัวอักษร s (เอส)หมายถึง สหพัฒนฯ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ หยินหยาง ซึ่งคือการผนึกกำลังกัน
           Logo มีลักษณะ สามมิติ เดิมเป็นสองมิติ
 ประวัติความเป็นมา

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา ในปี พ.ศ. 2485
ภายใต้ชื่อ “เฮียบเซ่งเชียง” ที่ตรอกอาเนียเก็งถนนทรงวาดด้วยเงินทุนเพียง 10,000 บาท โดยเริ่มจากการขายของเบ็ดเตล็ดที่สั่งซื้อจากฮ่องกง ต่อมาได้ขยายกิจ การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศในปี 2495 “เฮียบเซ่งเชียง” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ด้วย ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทโดยนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิดมาจำหน่ายต่อมาได้สร้างโรงงานโดยร่วมทุนกับบริษัท ไลอ้อน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตยาสีฟ้น แชมพู ผงซักฟอก และได้สร้างโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าความสำเร็จของผงซักฟอกเปาบุ้นจิ้น และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่านั้น ทำให้บริษัทสหพัฒนพิบูล เริ่มขยายโรงงานไปที่ศรีราชา และ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัท มหาชนด้วยเงินทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2521ต่อมา ในปี พ.ศ. 2531 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท จนกระทั่ง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท 
ข้อมูลจาก : http://www.sahapat.co.th/th/about/index.html
                   

ตราสัญลักษณ์ 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตราสัญลักษณ์ 60 ปี โรงเรียนธิดานุเคราะห์

ตราสัญลักษณ์ 30 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตราสัญลักษณ์ โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี มีรอยยิ้ม