วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ โครงการหลังคาสีเขียว


 บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ระบบปลอดเชื้อหรือยูเอชที ตระหนักถึงปัญหาและความมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ได้ทำการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร โดยสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการรณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกกล่องเครื่อง ดื่มมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น โครงการเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล (2549-2550) โครงการแจ๋วรักษ์โลก (2551) โครงการร่วมรักษ์โลกกับบิ๊กซีและเต็ดตรา แพ้ค (2552)
     จากผลสำเร็จของโครงการต่างๆ ดังกล่าวที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศมาโดยตลอด บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด จึงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อการสนับสนุนการคัดแยกจัดเก็บและ รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ที่มีแนวคิดการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครตั้งจุด รับกล่องเครื่องดื่ม จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มผ่านทางมูลนิธิฯ และอาสาหลังคาเขียว ที่จะช่วยสร้างโลกสีเขียวให้กับส่วนรวม โดยการช่วยจัดเก็บกล่องและนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วกลับมารีไซเคิล เป็น แผ่นหลังคา ซึ่งจะผลิตจากกล่องเครื่องดื่มรีไซเคิลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
     โครงการฯดังกล่าว บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัทบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จะเป็นผู้ดำเนินโครงการฯ โดยร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายชุมชนของมูลนิธิฯ และผู้สนับสนุนโครงการ คือ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจาก : http://www.greenroof.in.th/project

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 11 ปี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)


ตราสัญลักษณ์ มหัศจรรย์เมืองแปดริ้ว


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด เพื่อผลิตนักสื่อสารการตลาดออกสู่สังคม  และจัดการเรียนการสอนรายวิชา CM 519 การสัมมนาการสื่อสารการตลาด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาประยุกต์ความรู้เชิงทฤษฎีมาบูรณาการทางความคิด ด้านการสื่อสารการตลาด ในการสนับสนุนการทำงานของสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั้น
ในปีการศึกษา 2552 นี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างตราสิน ค้าท่องเที่ยว (Destination Branding) พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างตราสินค้าการ ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “Miracle of 8: มหัศจรรย์เมืองแปดริ้ว” เพื่อจัดกิจกรรมสร้างตราสินค้าท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโครงการประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้
  • กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิดโครงการ “Miracle of 8: มหัศจรรย์เมืองแปดริ้ว”
    (เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการสร้างตราสินค้าท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราให้สาธารณชนทราบ)
  • กิจกรรมที่ 2 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การสร้างตราสินค้าท่องเที่ยว (Destination Branding)”
    (เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างตราสินค้าท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา)
  • กิจกรรมที่ 3 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตราสินค้าท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา”
    (เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกมาทำการสังเคราะห์เป็นตราสินค้าท่องเที่ยว พร้อมสร้างแผนการสื่อสารตราสินค้าท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว)
  • กิจกรรมที่ 4 โครงการนำเสนอแผนการสื่อสารตราสินค้าท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้อมูลจาก : http://miracleof8.wordpress.com/about/

ตราสัญลักษณ์ หัตถกรรมเหมืองกุง


ตราสัญลักษณ์ หัตถกรรมเหมืองกุง เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ  โครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุงแบบบูรณาการ (ด้านบรรจุภัณฑ์) โดยมีทีมที่ปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คอยให้คำปรึกษา และได้มีการส่งรูปแบบ ตราสัญลักษณ์ ของกลุ่มหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุง ให้ทางกลุ่มฯ ได้ทำการพิจารณา โดยมีตราสัญลักษณ์ที่น่าสนใจก่อนการปรับปรุงรูปแบบมากมาย   โดยทางกลุ่มฯได้คัดเลือกผลงานตราสัญลักษณ์ ของ นายบรูไน ซาวคำ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์  สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำมาปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มฯ


ข้อมูลจาก : http://www.cttclive.rmutl.ac.th/2010/?m=20100825 

ตราสัญลักษณ์ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย)สมาคม โทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย) ได้รวมตัวกันเมื่อกลางปี 2551จากความพยายาม ของคุณมานพ โตการค้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็นทีวี จำกัด ที่เชื่อว่า “หากผู้ผลิตรายการได้รวมตัวกันแล้ว จะมีผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ชมมากยิ่งขึ้น” ภายใต้ข้อตกลงสำคัญ 2 ประการ คือ

1. ต้องมีความชัดเจนระหว่างสมาชิกระบบไม่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง (Free TV) และระบบลิขสิทธิ์หรือเรียกเก็บเงินปลายทาง (Pay TV)

2. ต้องไม่นำเอาการรวมตัวของผู้ประกอบการไปหาประโยชน์ทางการเมืองส่วนตน

ใน ระยะแรก ที่ประชุมเลือกคุณชัยยุทธ ทวีปวรเดช ประธาน บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นประธานชมรมฯ คนแรก ช่วงรอยต่อในการจัดตั้งสมาคมฯ เชิญคุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) เป็นประธานชมรมฯ คนต่อมา และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้มีการจดทะเบียนเป็นสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) เป็นผลสำเร็จ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 10 ข้อ คือ
1.เพื่อแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ การพัฒนาคุณภาพของกิจการสื่อมวลชน การแพร่ภาพและเสียงของโทรทัศน์ดาวเทียมให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั้ง ภายในประเทศและนอกประเทศ
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ควบคุม ดูแล การดำเนินกิจการของสมาชิกให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณกฎระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อเป็นผู้ประสาน งานหรือผู้แทนในการให้คำปรึกษาหรือออกกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกและกิจการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกับสถาบัน ต่างๆทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
4.เพื่อเป็นผู้ประสานงาน ผู้แทนและศูนย์กลาง การเจรจารับ-ส่งและแลกเปลี่ยน ผลิตจัดหาข่าว สาระและความรู้ ด้านรายการและด้านเทคโนโลยี ระหว่างหมู่สมาชิก บุคคลและสถาบันต่างๆทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
5.เพื่อป้องกัน บุคคลหรือนิติบุคคลใดใช้สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการดำเนิน กิจกรรมทางการเมือง ขัดต่อความมั่นคง เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
6.เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ และดำเนินกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีและเป็นประโยชน์ในหมู่สมาชิกชุมชน ท้องถิ่น สาธารณชนและประเทศชาติ
7.เพื่อดำเนินการใดๆในฐานะตัวแทน หรือเป็นศูนย์กลางของสมาชิกที่ต้องมีกิจการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องจากสมาคม ซึ่งเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณแก่สมาชิก
8.เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สมาชิกสมาคมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเป็น ประโยชน์ต่อสมาคมหรือสาธารณะ
9.สมาคมจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง และจะไม่ไปดำเนินการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการหรือกิจกรรม ทางด้านการเมืองทุกระดับ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่สนับสนุนบุคคลใดที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง หรือที่ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองทุกระดับ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
10.สมาคม จะไม่ยอมให้บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล นำชื่อของสมาคมไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสมาคม โดย สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย)ได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ คุณสมบัติของสมาชิกสามัญไว้ว่าต้องเป็นช่องรายการที่ออกอากาศไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และต้องไม่มีสมาชิกคัดค้าน จึงจะเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ 1 ช่อง ต่อ 1 สมาชิกสามัญ ในวันที่ 23 กันยายน 2552สมาคมฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายกสมาคม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ผู้แทนโทรทัศน์กลุ่มเอเอสทีวี เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 2 และได้แสดงวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้ " แหล่งรวมโทรทัศน์ดาวเทียม ที่เผยแพร่รายการได้อย่างเสรีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ชมได้ประโยชน์สูงสุด " ปัจจุบันมีสมาชิกสมาคม จำนวน 55 ช่องรายการ
ข้อมูลจาก : http://www.stat.or.th/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

Thailand Futsal League Logo


ตราสัญลักษณ์ ฟุตบอลอาชีพลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2

Thai women's division 1 logo

Thailand Premier League logo

Thai Premier League LogoMajor League Soccer Logo

North American Soccer League Logo

Albania Kategoria Superiore Logo

Serbia Superliga Logo

Poland Ekstraklasa Logo

Austria 1. Bundesliga Logo

Netherlands Eredivisie Logo

Belgium Jupiler Pro League

J.League Logo

K-League Logo


Turkey Super League Logo