วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารูปแบบและความหมาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรีเดิมชื่อวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี หลังจากได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหา
วิทยาลัย ตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกรประจำพระองค์ (ตราประจำพระองค์) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ลักษณะของตรา ประกอบด้วย ลายกลาง เป็นตราพระมหามงกุฏ ซึ่งนำมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม “มงกุฏ”และเป็นศิราภรณ์สำคัญหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ของพระมหา กษัตริย์ มีฉัตรบริวารขนาบอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสอง โดยสัญลักษณ์ทั้งหมดจะอยู่ภายในวงกลม 2 ชั้น มีอักษรทั้งภาษาไทยและอังกฤษ แสดงนามมหาวิทยาลัยกำกับอยู่ภายในโค้งด้านล่างของวงกลม
ดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัย คือ “ดอกธรรมรักษา” เป็นไม้ดอกที่พบมากในบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง วิทยาลัย และมีสีของดอกที่คล้องกับสีประจำมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังมีนามที่เป็น มงคลต่อนักศึกษา และบุคลากรในด้านจริยธรรม กล่าวคือ สอดคล้องกับคติธรรมที่ว่า “ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง” แปลว่า ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม 
วาระการใช้งาน
ตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกรเป็นตราแบบทางการของมหาวิทยาลัย มีวาระการใช้งานดังนี้ คือ การใช้งานกับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ สัญญา เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบระเบียนผลการศึกษา ใบรับรอง งานพระราชพิธีต่างๆ เช่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน รวมทั้งกิจกรรม พิธีการต่างๆ อาทิ งานสถาปนามหาวิทยาลัย 4 ก.พ. งานถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พิธีประดับเนคไท และเข็มพระมหามงกุฎ พิธีไหว้ครู และพิธีเปิดที่เป็น ทางการต่างๆ การใช้งานกับสื่อต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับงานราชพิธีทางการ เช่น ตราสัญลักษณ์บนปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย บันทึกข้อตกลง การประทับตราจดหมายเชิญ หรือบัตรเชิญ เป็นต้น

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี


ตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีลักษณะเป็นตรารูปวงกลมล้อมรอบด้วยริบบิ้น มีชื่อมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่างของวงกลม ภายในวงกลมมีดอกบัวหลวงซ้อนอยู่กลางโลกซึ่งลอยอยู่บนสายน้ำและมีหนังสืออยู่ ด้านล่าง
ลูกโลก             หมายถึง ความเป็นสากล
หนังสือ            หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
ดอกบัวหลวง    หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี
สายน้ำ             หมายถึง พลังความคิด ความไม่หยุดนิ่ง
ริบบิ้น               หมายถึง ความกล้า ความสำเร็จ และเกียรติยศ
ความหมาย รวมของตราสัญลักษณ์มหาวิยาลัยปทุมธานี จึงหมายถึง สถาบัน การศึกษาที่มุ่งจัดการการศึกษาสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีพลังในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง มีความกล้าในการสร้างสรรค์และนำสังคมเพื่อความสำเร็จและเกียรติยศ
สีประจำมหาวิทยาลัย
สีน้ำเงิน และ สีชมพู มีความหมาย ดังนี้
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีน้ำเงิน และสีชมพู จึงมีความหมายถึงความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตนและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ดอกไม้ประจำสถาบัน
ดอกบัว คือ ดอกไม้ประจำสถาบัน หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบัวไว้ปรจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันธ์ของคนใน ครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพันธ์
ต้นไม้ประจำสถาบัน
ต้นปาริชาติ คือ ต้นไม้ประจำสถาบัน
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน ความสว่างและความรักในสถานศึกษาของตน
สีประจำมหาวิทยาลัย คือสีน้ำเงิน และสีชมพู จึงมีความหมายถึงความมั่นคง อ่อนโยน รักในสถานศึกษาของตนและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ดอกไม้ประจำสถาบัน
ดอกบัว คือ ดอกไม้ประจำสถาบัน หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นบัวไว้ปรจำบ้าน จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำว่า เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ตื่น ผู้รู้ ผู้เบิกบาน นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าช่วยทำให้เกิดความห่วงใยความผูกพันธ์ของคนใน ครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพันธ์
ต้นไม้ประจำสถาบัน ต้นปาริชาติ คือ ต้นไม้ประจำสถาบัน

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกอบด้วย
-มหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์
-จักรกับตรีศูล คือ ตราเครื่องหมายประจำพระบรมราชวงศ์จักรี
-ม.อ. คือ อักษรย่อจากพระนามเดิม สมเด็จพระบรมราชชนก เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช
-สงขลานครินทร์ คือพระนามฐานันดรศักดิ์ที่พระบรมราชชนก(พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯสถาปนาเจ้าฟ้า "มหิดลอดุลยเดช ดำรงพระนามอิสริยยศฐานันดรศักดิ์ เป็นเจ้ากรม โดยพระราชทาน ชื่อเมืองสงขลา เป็นพระนามทรงกรมเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองสงขลา เมื่อพ.ศ. 2446 เสมือนเป็นเจ้าแห่งนครสงขลา
-ดอกศรีตรัง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-สีน้ำเงิน เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ


ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง