วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

1st Asian University Women's Volleyball Championship Bangkok,Thailand Logo & Mascotสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเซีย (Asian University Sports Federation) AUSF ได้ เริ่มให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยของทวีปเอเชียขึ้นซึ่งได้ เริ่มจัดไปแล้วในหลายประเภทกีฬาเช่น ฟุตบอล เทนนิส และได้เริ่มจัดวอลเลย์บอลขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สมาคมวอลเลย์บอลฯ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า The 1st Asian University Women’s Volleyball Championship
ในการแข่งขันครั้งนี้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มองโกเลีย ศรีลังกา ลาว ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และไทย โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม ถึง 11 ตุลาคม 2552 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
ข้อมูลจาก : http://www.oknation.net/blog/volleyball/2009/09/05/entry-1

The logo for the World Team Cup Classic to be staged in Dubai

UAE National Day logo


Celebration of Wrangler NFR's 50th Anniversary Launched with Release of Logo


A year-long celebration of the 50th annual Wrangler National Finals Rodeo has officially been launched with release of the official logo to be used on all merchandise and materials for the Dec. 4-13 Golden Anniversary event at the Thomas & Mack Center in Las Vegas, Nev.
The logo, gold with black accenting and white lettering, was created by graphic artist Chad Smith and the art staff at MainGate Inc. The team has also worked on four recent Wrangler NFR logos, along with merchandise designs for the Indy 500, driver Danica Patrick, the Brickyard 400, NHRA and Toys R Us.
“Our goal in designing this prestigious logo,” said MainGate President and CEO Dave Moroknek, “was to bring out an authentic rodeo look in a crisp, clean and classic style. When designing for a huge anniversary event like this, classic always works best. We have worked closely with the PRCA over the past four years to make sure we saved the black and gold combination for the 50th.
“Fans can look forward to a black-on-black contestant jacket, which will be, by far, the most sought after jacket in the history of the WNFR.”
The Wrangler National Finals Rodeo is the biggest prize money rodeo in the world – it paid out $5.5 million to contestants last year – and the most prestigious, deciding which cowboys will wear the gold buckle as world champion each year.
The first NFR was held in 1959 in Dallas and it later had stints in Los Angeles and Oklahoma City before moving to Las Vegas in 1985, where it has become one of the hottest tickets in town. The Wrangler NFR has sold out its last 220 performances, dating back more than 20 years.
ข้อมูลจาก : http://www.nfrexperience.com/home/fiftieth_anniversary_logo

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ICOMOS Thailand Logoความเป็นมา
สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites หรือ ICOMOS) คือองค์กรวิชาชีพทางมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากล ซึ่งมีเป้าหมายการทำงาน เพื่อการอนุรักษ์ และปกป้องคุ้มครองโบราณสถานในลักษณะขององค์กรอิสระNGO ที่จะมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของ UNESCO โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคณะกรรมการมรดกโลก ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 ณ กรุงวอร์ซอว์ ประเทศ โปแลนด์ 1 ปี หลังจากการประกาศกฎบัตรเพื่อการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน "เวนิชชาร์เตอร์" ปัจจุบันมี สำนักงานของฝ่ายเลขานุการอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ICOMOS มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  • เป็นเวทีในระดับระหว่างประเทศในการเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ จดหมายข่าว วารสารวิชาการ และการจัดการประชุม สัมมนาต่างๆ รวมทั้งการประชุมสามัญ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี
  • เป็นเครือข่ายของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการรวมกลุ่มของคณะกรรมการ โบราณสถานระดับชาติ (National Committee) ของประเทศสมาชิกชาติต่างๆมากกว่า 110 ประเทศ ที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ซึ่งกันและกันโดยตรง หรือจากการรวมกลุ่ม เฉพาะทางในรูปของคณะกรรมการระหว่างประเทศ (International Scientific Committee)
  • ให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหา หรือสนับสนุนโครงการในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศ
  • ให้คำแนะนำ และเป็นผู้กำหนดข้อตกลงระดับระหว่างประเทศ กฎบัตร และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติ ทางด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในแนวทางที่ดีที่สุด
ทั้งนี้ คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) หรือที่เรียกว่า "ICOMOS Thailand" ได้แก่ คณะกรรมการระดับชาติ (National Committee) คณะกรรมการหนึ่งของ ICOMOS ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนั่นเอง โดยประธานคณะกรรมการฯของแต่ละชาติยังมีฐานะเป็นกรรมการ ของคณะกรรมการที่ปรึกษาของ ICOMOS (Advisory Committee) ซึ่งสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ได้อีกด้วย
คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) มีประวัติการก่อตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2528 ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบและอนุมัติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติ สำหรับสภาระหว่างชาติว่าด้วยโบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี (Thailand National committee for ICOMOS) มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 25 ท่าน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และอธิบดีกรมศิลปากร เป็นกรรมการและเลขานุการ ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 นายนิคม มูสิกะคามะ ผู้อำนวยการกองโบราณคดี ในขณะนั้น ได้เสนอขอความเห็นชอบ ให้ตั้ง"คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติ สำหรับสภาการโบราณสถาน และโบราณคดีระหว่างประเทศ (ICOMOS)" ขึ้นใหม่เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน และประสานงานกับ ICOMOS โดยลดจำนวนกรรมการเหลือ 12 ท่าน โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองโบราณคดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ การดำเนินการของคณะกรรมการฯ ก็ยังคงไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร จึงได้มีการปรับคณะกรรมการอีกครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ.2542 โดยคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศก.841/2542 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติว่าด้วยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) โดยคงจำนวนกรรมการที่ 12 ท่าน มีนายสุวิชญ์ รัศมิภูติ เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และล่าสุดได้แก่การปรับปรุงคณะกรรมการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างระบบราชการ และเพิ่มเติมคณะกรรมการให้ครอบคลุมถึงสายวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการ และเหรัญญิก 21 ท่าน โดยมีนายสุวิชญ์ รัศมิภูติ และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษา อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี เป็นกรรมการและเลขานุการ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ตังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2546
กิจกรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่การประกาศระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528 ตามแนวทางของกฎบัตรเวนิช การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญของICOMOS และการประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของ ICOMOS ซึ่งกรรมการบางท่านเป็นสมาชิก เช่น คณะกรรมการว่าด้วยสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (CIAV) การเดินทางไปให้คำแนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแหล่งมรดกโลก การจัดการประชุมวิชาการ และการประชุมของคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศ เช่นการประชุมเรื่อง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในปี 2540 ซึ่งสรุปผลจากการประชุมได้นำไปประกาศเป็นกฎบัตรว่าด้วยมรดกสิ่งก่อสร้างพื้น ถิ่น รับรองในที่ประชุมสามัญครั้งที่ 12 ณ ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ ยังมีการให้ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ซึ่งมีการติดต่อกับฝ่ายเลขานุการของ ICOMOS ทางอินเตอร์เน็ต มาโดยตลอด และยังเคยมีการจัดประกวดแบบแนวความคิดเอกลัษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ในปีพ.ศ. 2542 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการยังคงมีความจำเป็น ต้องมีการปรับปรุง พัฒนา และเผยแพร่ให้กว้างขึ้นต่อไป
ข้อมูลจาก : http://www.icomosthai.org/ 

ตราสัญลักษณ์ Brunei Halal
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานบูรไน กล่าวในงานสัมนา 
International Halal Market Conference (IHMC) ว่า รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ Brunei Halal ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ (awareness)ในหมู่ผู้บริโภคชาวบรูไน และสร้างความรู้สึกว่าชาวบรูไนทุกคนเป็นเจ้าของ brunei Halal ร่วมกัน ตราสัญลักษณ์ Brunei Halal จะเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคว่าสินค้าทุกชิ้นใช้วัตถุดิบและผ่านกระบวนการผลิตฮาลาลตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ(Halalan Taiba)ซึ่งจุดเด่นของสินค้าBrunei Halal คือ "halal-ness" วึ่งมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกมีโอกาสบริโภคอุปโภคสินค้าฮาลาลที่มีความเป็นฮาลาลอย่างแท้จริง โดยมิได้ทำการผลิตเพื่อมุ่งหวังผลกำไร หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว

ตราสัญลักษณ์ brunei Halal มี 2 รูปแบบ คือ
1.ตราสัญลักษณ์สีเขียว (รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด)ซึ่งใช้กับสินค้าฮาลาลที่ผลิตในบรูไนเท่านั้น แต่อาจผลิตโดยผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือบริษัทต่างชาติที่มาเปิดฐานการผลิตในบรูไน โดยต้องผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน
2.ตราสัญลักษณ์สีม่วง(Majilis Agama Isam) เป็นตรารับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลที่ออกโดยกระทรวงศาสนาบรูไนซึ่งประเทศต่างๆสามารถขอตรารับรองดังกล่าวเพื่อใช้กับสินค้าที่ผลิตโดยประเทศนั้นๆ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลของตนเอง และประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม)ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศมุสลิมได้ง่ายขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม  :http://www.eastasiawatch.in.th/article.php?section=&page=82&id=193

ตราสัญลักษณ์การจัดงาน 100 ปี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววธ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐประกาศตราสัญลักษณ์การจัดงาน 100 ปี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2/2553 ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า มติที่ประชุมได้ประกาศตราสัญลักษณ์การจัดงาน 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยได้พระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ได้  ซึ่งออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรภายใต้แนวคิด อักษรพระปรมาภิไธย จ.ป.ร.ประดิษฐานอยู่ใจกลางตรา หมายถึง พระองค์ทรงสถิตอยู่ในใจไพร่ฟ้าประชากร ดั่งเลข 100 ในหัวใจสีชมพูด้านล่าง แบบลวดลายไทย หมายถึง ความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย แพรแถบประดิษฐ์อักษร 100 ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สีที่ใช้ ชมพู คือสีประจำวันพระบรมราชสมภพ สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ สีเหลืองแทนแสงสว่าง สีทองนั้นด้วยพระองค์เปี่ยมคุณค่าหาผู้ใดเปรียบ สีเขียว คือความสดชื่น เกษมสำราญ  โดยขอเชิญชวนหน่วยงานราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยประดับตราสัญลักษณ์ อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fineart.go.th สำหรับหน่วยงานเอกชนทั่วไปสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของ การเฉลิมพระเกียรติได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายมิให้นำตราสัญลักษณ์นี้ ไปใช้เพื่อการพาณิชย์  นายนิพิฏฐ์ (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการรจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต อาคารถาวรวัตถุหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ โรงละครแห่งชาติ หอประชุมกองทัพเรือ และสถานที่ราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้ชื่อการจัดงานว่า “100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” หรือ “Centenary of the Demise of King Rama V” และนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณสวนอัมพรในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2553 ได้แก่ กิจกรรมการทำบุญตักบาตร การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถด้านการแก้ไขบ้านเมือง การแสดงบทพระราชนิพนธ์เรื่อง เงาะป่า การฉายภาพยนตร์-ภาพนิ่ง เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก จำนวน 9 รายการ ได้แก่ หนังสือ Lettres concernant la France dans LOIN DES SIENS (Kai Baan-ไกลบ้าน) แปลจาก บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสยุโรป (ฝรั่งเศส) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2450 เป็นภาษาฝรั่งเศส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานคำนำ ,บทพระราชนิพนธ์เรื่อง นิทราชาคริต ,การเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ,จดหมายเหตุการณ์จัดงาน 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ,พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 ,นาฏยศิลป์ในรัชกาลที่ 5 , พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในความทรงจำแห่งโลก ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะแจกจ่ายไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งยังจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าของนิสิต นักศึกษา ทุกระดับ และประชาชนที่สนใจทั่วประเทศ
ข้อมูลจาก : http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=2241

สัญลักษณ์ รายการโลกดนตรี

โลกดนตรี ( Pop On Stage) คือรายการโทรทัศน์ถ่ายทอดสดการแสดงของคณะดนตรี ศิลปินนักร้อง โดยมี เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์ (โฆษกคนยาก) เป็นพิธีกร และ บุญชาย ศิริโภคทรัพย์ กับทีมงานคณะ “72 โปรโมชั่น” เป็นผู้ผลิตรายการ ออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดิมชื่อรายการว่า "Studio 7" (คำว่า 7 มาจาก ช่อง 7 ขาว-ดำ ซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นช่อง 5 สี) ต่อมาเปลี่ยนเป็น "Pop On Stage" โดยแสดงสดเดือนละครั้งในบ่ายวันเสาร์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง จนเมื่อ พล.ต.ประทีป ชัยปาณี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายรายการของสถานี ได้มีนโยบายกำหนดให้ทุกรายการของ ททบ.5 ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย รายการจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โลกดนตรี" ในที่สุด
ในช่วงหนึ่งของรายการ เสกสรรค์ ภู่ประดิษฐ์ จะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ก่อนการแสดงทุกๆ ช่วง ตามด้วยกิจกรรมการตอบคำถามประจำสัปดาห์ โดยผู้โชคดีที่ตอบถูกจะได้รับของรางวัลจากทางรายการ เช่นนาฬิกาสำหรับ สุภาพบุรุษหนึ่งเรือน และสุภาพสตรีหนึ่งเรือน ส่วนผู้เข้าชมรายการยังสามารถบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการตู้ยาให้กับ โรงเรียนที่ขาดแคลน ถือเป็นอีกช่วงที่ผู้ชมให้ความสนใจจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำรายการที่ถูกนำ มาล้อเลียนด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://th.wikipedia.org/

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553