วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Logo Animation


Sonic 15th Anniversary LogoRolling Stones Logo

Victoria & Albert Museum ในกรุงลอนดอนได้ซื้อต้นฉบับงาน โลโก้  Rolling Stones  ที่สร้างสรรค์โดย John Pasche นักศึกษาศิลปะ ที่ออกแบบไว้ในปี 1970 โดยโลโก้ที่ออกแบบนั้นได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนมาจากรูปร่างอันโดดเด่นของริมฝีปากของนักร้องนำ Sir Mick Jagger โลโก้ดังกล่าว ได้ถูกดำเนินการขายโดยสถาบันคริสตีในสหรัฐอเมริกาเป็นเงิน $ 92,500 และจะมีการแสดง และเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ Victoria & Albert Museum 

The IPEN Mercury-Free Campaign Logo

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.ipen.org/hgfree/

The logo of the 2010 China Sports Tourism Expo.

สีหลักของตราสัญลักษณ์ คือ สีส้ม สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว แสดงถึง แสงแดด, กีฬา, ประสบการณ์และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คนสามคนในสีส้ม, สีแดงและสีเขียวเป็นตัวแทนของครอบครัวที่มีความสุข คลื่นสีฟ้า หมายถึง การพายเรือซึ่งเป็น กีฬาที่นิยมในไหหนาน
ข้อมูลจาก : http://www.whatsonsanya.com/health163.html

Logo - Nanning World Half Marathon Championship 2010October 16th 2010, 09:15 am, a World Half Marathon Championships will be held in Nanning, China. There will be more than 400 foreign  athletes, officers, judges and other media journalists come to this championship. Full race will be 21.0975 km.
Mascot of Nanning World Half Marathon Championship is a cartoon bull called “Brother A Niu”. Come from an ancinet local legend.
ข้อมูลจาก : http://www.nanninghere.com/nanning-world-half-marathon-championship

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

50th Anniversary Godzilla Logo
1 billion hungry project Logo


ข้อมูลจาก : http://www.1billionhungry.org/

ตราสัญลักษณ์ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ตราสัญลักษณ์ มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.muslimthai.com/pny/main/index.php

ตราสัญลักษณ์ ตำรวจท่องเที่ยวในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปีสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันอาชญากรรม และการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเงาตามตัว รัฐบาลจึงได้จัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและรักษา ความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนอกเหนือไปจากหน่วยงานตำรวจใน พื้นที่
          โดยแรกเริ่มในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ธุรกิจเอกชนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ท.ในขณะนั้น ได้ประสานความร่วมมือให้กรมตำรวจพิจารณาดำเนินการให้ความคุ้มครองและรักษา ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ กรมตำรวจจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว (ศอ.นท.) ขึ้นในสังกัดกองปราบปรามมี กำลังพลประมาณ ๖๐ นายทำหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน และตรวจตราให้ความคุ้มครอง รักษาความปลอดภัยในย่านชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวให้เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนั้นธุรกิจเอกชนได้ร่วมกันบริจาคยานพาหนะและ อุปกรณ์การสื่อสารให้ไว้ในการปฏิบัติภารกิจ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเอง กรมตำรวจได้ดำเนินการขอจัดตั้งกอง บังคับการตำรวจท่องเที่ยวขึ้น เพื่อนเป็นหน่วยงานถาวรที่รับผิดชอบในด้านการอำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยคระรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณ
          ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๒๓ เป็น ปีท่องเที่ยวและให้กรมตำรวจ กระทรวงงมหาดไทยรับผิดชอบภารกิจอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่อง เที่ยว โดยจัดให้ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กรมตำรวจและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกันปรับปรุง ศอ.นท.เป็น  “ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ” (ศช.นท.)  ขึ้นเพื่อนบริการนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ กรณีประสบปัญหาอาชญากรรม การเอารักเอาเปรียบ โดยขยายความรับผิดชอบไปยังส่วนภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในความนิยมของ นักท่องเที่ยวต่างชาติ อันได้แก่ เมืองเชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต และหาดใหญ่
          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐบาลได้ตระหนักในความสำคัญของหน่วยงานเฉพาะกิจดังกล่าว จึงได้จัดตั้งหน่วยงานตำรวจท่องเที่ยวถาวรขึ้น คือ กองกำกับการ ๘ สังกัดกองปราบปรามตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๐ ) พ.ศ.๒๕๒๕
          อย่างไรก็ตามเนื่องจากอุสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น และจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่กระจายไปทั่วประเทศ โครงสร้างตำรวจท่องเที่ยว ในระดับกองกำกับการจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจการอำนวยความสะดวกและ รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รัฐบาลจึงได้ยกฐานะตำรวจท่องเที่ยวขึ้นให้เป็นกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๓๔
          หลังจากที่มีการขยายขึ้นเป็นกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เมื่อได้มีการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนด้วนกำลังพล ที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้ครองคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง กรมตำรวจซึ่งต่อมามีพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๑ โอนจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๑
          ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง อื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลให้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น ๑ ฝ่ายอำนวยการ และ ๖ กองกำกับการ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.thailandtouristpolice.com/

the logo for the Prince Sultan Research Center for Environment, Water and Desert

Exchange Connect Logo

http://connect.state.gov/

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 500 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-โปรตุเกส

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ตราสัญลักษณ์ งานฉลองครบรอบปีที่ 30 แห่งชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน

ตราสัญลักษณ์ 25 ปี สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

World Skiiis Asian Bangkok 2010 Logo

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.thaiskills.com/asc2010/index.php/th

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Taste of Siam Logo


 

   อาหารไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้อาหารไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในผู้บริโภคต่างประเทศ อย่างแพร่หลาย จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออกพบว่าในปี พ.ศ.2552มีร้านอาหารไทยทั่วโลกกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันแห่ง โดยมีจำนวนร้านอาหารไทยมากสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมา คือ อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมนี และญี่ปุ่น
   จากการติดตามการดำเนินนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ผลักดันโดยรัฐบาล พบว่าปัญหาและ อุปสรรคที่สำคัญต่อการเติบโตของอาหารไทยในต่างประเทศได้อย่างยั่งยืนนั้น คือ การรักษามาตรฐานรสชาติของอาหารไทย ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการขาดแคลนและคุณภาพของพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารไทย และปัญหาการสมัครขอวีซ่าในทำงานจากประเทศไทย และต่างประเทศ
   ดังนั้นโครงการ “รสมือไทยพร้อมปรุง” จึงเกิดขึ้นโดยการส่งเสริมการคิดค้นและผลิตน้ำปรุงรสสำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภคที่ชื่นชอบอาหารไทยสามารถปรุง อาหารไทยในรสชาดแบบมาตรฐานไทยแท้ และสร้างความสะดวกลดขั้นตอนการทำอาหารให้ง่ายขึ้น อันเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการรักษามาตรฐานรสชาติอาหารไทยแท้ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจต่ออาหารไทยและช่วยให้อาหารไทยสามารถ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

  โครงการรสมือไทยพร้อมปรุงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่มีทักษะการประกอบอาหารไทย และมีความสนใจมาสมัครเข้าร่วมในการฝึกอบรมและคิดค้นสูตรน้ำปรุงรส  อันเป็น ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงในการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของอาหารไทยในตลาดโลกทั้งส่วนอุตสาหกรรมอาหารและร้านอาหารไทย 
ข้อมูลจาก : http://www.tasteofsiam.net/

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ICMR Logo (international college of mekong region)

IFMA World Championships 2010 Logo

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.ifmamuaythai.org/html/10_1109_WC2010.php

TCEA Winner Logo

ตราสัญลักษณ์ งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ Solar Business Bangkok 2010

มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จะจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ Solar Business Bangkok 2010 ในหัวข้อ “PV Solar Energy: Getting Down to Business” ระหว่างวันที่ 22 -23 มีนาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม ฮอลล์ เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด แนวทางในการพัฒนาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็น รูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพลังงานทดแทน 15 ปีของกระทรวงพลังงาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้ทราบถึงศักยภาพตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ของ ประเทศไทย ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ไปจนถึงการผลิตไฟฟ้า จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศอย่างมาก ทั้งในด้านมั่นคงทางด้านพลังงาน ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

World Halal Congress Thailand 2010 Logo

Bangkok International Student Film Featival Logo

SIGA 2010 AYUTHAYA 2010 Logo

14 th International Anti-Corruption Conference 2010 Logo

42nd International Physics Olympiad 2011 Logo