วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

15th ASEAN University Games 2010 Chiangmai Thailand Logo

Mascot เป็นสัญลักษณ์แทนชาวเชียงใหม่  ใช้ชื่อ “ฮัก”  มีความหมายว่า “รัก” ในภาษาเมืองเหนือ  และแปลจากภาษาสากล Hug ซึ่งแปลว่าการกอด   แต่งกายแบบชาวชนเผ่าทางเหนือของประเทศไทย  ใบหน้ามีรอยยิ้มแสดงมิตรภาพ  ชื่อ “ฮัก” สื่อถึงความรักอันเป็นบ่อเกิดแห่งพลังสามัคคี  และอีกนัยหนึ่งหมายถึงการสวมกอดแบ่งปันความรักกันระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง  11 ประเทศที่มุ่งสร้างความเป็นหนึ่งเดียวบนรากฐานแห่งน้ำใจนักกีฬา  การแต่งกายของ “ฮัก” เป็นเสื้อผ้าสบาย ๆ ที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมชนเผ่าทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่ จัดการแข่งขัน  สื่อถึงการชื่นชมในเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์และการยอมรับในความต่างที่มา ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากทุกประเทศสมาชิก

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เกิดขึ้นได้โดยอาศัยความร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต่าง ในภูมิภาคอาเซียน จนในที่สุดทำให้เกิดองค์กรด้าน การกีฬาในกลุ่มนิสิตนักศึกษาของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนในปี 2523 โดยใช้ชื่อ “สภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน” (The ASEAN University Sports Council (AUSC) และได้เริ่มจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งแรก ใน ปี 2523 โดยมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปัจจุบันสภากีฬามหาวิทยาลัย อาเซียน มีสมาชิกทั้งสิ้น 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม , สาธารณรัฐอินโดนีเซีย , มาเลเซีย , สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ , สาธารณรัฐสิงคโปร์ , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม , ราชอาณาจักรกัมพูชา , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต, สหภาพพม่าและ ไทย
ปัจจุบัน สภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ได้จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนมาแล้ว จำนวน 11 ครั้ง โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกๆ 2 ปี ดังนี้
ครั้งที่ 1 ประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) พ.ศ.2523
ครั้งที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2525
ครั้งที่ 3 ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2527
ครั้งที่ 4 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พ.ศ. 2529
ครั้งที่ 5 ประเทศไทย (มหาวิทยาลัยบูรพา) พ.ศ. 2531
ครั้งที่ 6 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2533
ครั้งที่ 7 ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2535
ครั้งที่ 8 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พ.ศ. 2537
ครั้งที่ 9 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ 2539
ครั้งที่ 10 ประเทศไทย (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) พ.ศ. 2542
ครั้งที่ 11 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2544
ครั้งที่ 12 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ. 2547
ครั้งที่ 13 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2549(15-23 ธันวาคม 2549)
ครั้งที่ 14 ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2551(11-21 ธันวาคม 2551)
ครั้งที่ 15 ประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่) พ.ศ. 2553(15-23 ธันวาคม 2553)
ข้อมูลจาก : http://www.thai2010aug.com/welcome/activity_read/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น