วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ 56 ปี กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ปากกาขนนก  ส่วนปลายประกอบด้วยขนนก 5 เส้น  สื่อถึงภารกิจ 5 ส. โอบล้อมดวงตาที่ส่องประกาย สื่อถึงร่างกายและจิตใจที่มองภารกิจด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน คือทุก วิธีการและกลไกเครื่องมือ (CAD Way… For Being Strong) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สร้างและดำเนินการ จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อสหกรณ์เป็นอิสระ ยืนได้ด้วยตนเอง.

ข้อมูลจาก : http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_news.php?nid=623&filename=index

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น