วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

BOI Fair 2011 Thailand Logo
งานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554 อิมแพค เมืองทองธานี ใช้ชื่อว่า “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ Going Green for the Future เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญเติบโต ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีวิถีทางอยู่บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลนด์มาร์คของงานเป็นจุดเริ่ม ต้นในการเชื่อมโยงไปสู่การสื่อความหมายความเหนื่อยยากของพระองค์ในการทรงพระ ราชกรณียกิจมากมายเพื่อให้ประชาชนชาว ไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สถาปัตยกรรมของแลนด์มาร์คโดยการจัดวางอยู่บนทะเลสาบนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงหยาดพระเสโทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่าง ทรงพระราชกรณียกิจทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทยเพื่อทำให้ประชาชนของพระองค์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การจัดวางพาวิเลียนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระ ราชดำริไว้ในมุมที่รับกับแลนด์มาร์ค  เปรียบเสมือนการจำลองการแสดงพระอัจฉริยภาพพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริในด้านต่างๆ   ไว้ในพาวิเลียนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.boifair2011.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น