วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก(ประเทศไทย)


 วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน “งดสูบบุหรี่โลก” หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม    ในปี พ.ศ. 2554 นี้ คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ “พิทักษ์สิทธิตามหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้มีการจัดงานและกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก รวมถึงผู้สูบบุหรี่ได้ตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากควันบุหรี่ ที่จะเกิดขึ้น หากไม่เร่ง ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ข้อมูลจาก : http://www.moph.go.th/moph2/show_hotnew.php?idHot_new=783

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น