วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ พรรครักษ์สันติ

พรรครักษ์สันติ (RAK SANTI PARTY) ชื่อย่อภาษาไทย รส. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ RSP.
ความหมาย พรรครักษ์สันติใช้เครื่องหมายโดยมีคำอธิบาย ดังนี้
(1) คำว่า “รักษ์สันติ” หมายความว่า พรรครักษ์สันติ มีแนวนโยบายเพื่อสร้างความ สันติสุขให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นสร้างความปรองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้น
(2) แถบเครื่องหมายด้านล่างมีข้อความว่า
“สามัคคี” หมายความว่า พรรครักษ์สันติ มีแนวนโยบายเพื่อสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นสร้างความปรองดองของคนในชาติให้เกิดขึ้น
“กินดีมีสุข” หมายความว่า พรรครักษ์สันติ มีนโยบายมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี และมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
“ทุกที่เป็นธรรม” หมายความว่า พรรครักษ์สันติ มีนโยบายสร้างให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ในกระบวนการยุติธรรม โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ หรือกลุ่มใด ๆ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมในทุกเรื่อง
“นำชาติรุ่งเรือง” หมายความว่า พรรครักษ์สันติ เมื่อได้ดำเนินการทั้ง ๓ ประการครบสมบูรณ์แล้วก็สามารถนำให้ประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็น ผาสุกอย่างแท้จริง และยั่งยืนได้ตลอดไป
รูปมือหกมือเรียงซ้อนกัน หมายความว่า ประชาชนภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตก และภาคกลาง ร่วมกันจรรโลงประเทศไทยให้รุ่งเรือง
ข้อมูลจาก : http://www.oknation.net/blog/darknews/2011/04/27/entry-1
              http://th-th.connect.facebook.com/purachaip?sk=photos

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น