วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

เครื่องหมายราชการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


รูปเสมาธรรมจักร  ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย ∞  (INFINITY)  ล้อมรอบด้วยชื่อสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาไทย  และรวงข้าวอยู่ภายใน  วงกลม   เส้นผ่าศูนย์กลาง 6  ซ.ม.หมายถึง ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต  เพื่อความผาสุกของประชาชน  


เครื่องหมายราชการของสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  


เป็นตรารูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม. มีวงกลมเป็นวงเสมาธรรมจักร  ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย ∞  (INFINITY) ล้อมวงด้วยชื่อสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนัก
งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาไทย  และรวงข้าวอยู่ภายใน  วงกลมวงนอกตรงส่วนโค้งของวงกลมระหว่างวงกลมใน และวงกลมนอก ด้านบนเป็นชื่อสถานศึกษา ด้านล่าง บอกสังกัดที่สถานศึกษาสังกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น