วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Credible Elections for Democracy GEO 2011 logohttp://www.idea.int/geo2011.cfm

The Asian Network for Free Elections (ANFREL) Logo

เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี ASIAN NETWORK for FREE ELECTION หรือ ANFREL จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย

 http://www.anfrel.org/0000/index.asp

Sakyadhita International Association of Buddhist Women logo

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.12thsakyadhitathai.org/12thlive/index.php/

ตราสัญลักษณ์ ป.ป.ช.ภาคประชาชน


ตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ


ความหมายตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์     คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 ตาชั่ง-พระขรรค์  หมายถึง ความเที่ยงตรงที่บ่งบอกได้ถึงความยุติธรรมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
 พานรัฐธรรมนูญ  หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวแทนของความเป็น ประชาธิปไตยในราชอาณาจักรไทย
ลายไทย       หมายถึง การบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนช้อยและความงดงามที่มีระเบียบในตัวเอง
 ริบบิ้นสีแดง   หมายถึง การผูกความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสีแดงนั้น ยังหมายถึงชาติที่เป็นศูนย์กลางของความเป็นไทย
พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙

          ได้บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานยุติธรรม อย่างมีบูรณาการ เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเดิมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านกระบวนการยุติธรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลในยุคนั้น เห็นว่าสถานะของคณะกรรมการดังกล่าว ขึ้นอยู่กับวาระของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จะส่งผลให้คณะกรรมการมีอันต้องยุบเลิกโดยปริยาย

          ดังนั้นจึงได้กำหนด ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ได้กำหนดกฎหมายรองรับ สถานะของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ เพื่อให้การกำหนดแนวทางนโยบายด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวม มีความต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลความคืบหน้าการดำเนิน งานของคณะกรรมการ ได้พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมในเชิงระบบของภาพ รวม มีการกำหนดมาตรการและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้ระบบบริหารงานยุติธรรมสอดคล้อง กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ ชมรมคนรักอุดร

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรมคอร์รัปชันทักษิณ

ตราสัญลักษณ์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ตราสัญลักษณ์ ความจริงวันนี้

ตราสัญลักษณ์ สถานีประชาชน

ตราสัญลักษณ์ สวนดุสิตโพล