วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

ตราประจำตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้


รูปกลมศูนย์กลางกว้าง 6 เซนติเมตร ลายกลางเป็นรูป พระพิรุณทรงนาค อยู่ในเรื่อนแก้ว มีต้นไม้สักอยู่สองข้างของเรือนแก้ว เบื้องล่างมีรูปท่อนซุงวางเรียงอยู่
        ความหมายของดวงตรา รูปพระพิรุณทรงนาคอยู่ในเรือนแก้วเป็นเครื่องหมายของกระทรวงเกษตราธิการ ส่วนต้นไม้สักอยู่สองข้างของเรือนแก้ว เบื้องล่างมีรูปท่อนซุงเรียงอยู่ เป็นเครื่องหมายของกรมป่าไม้ ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาป่าไม้ โดยเฉพาะไม้สักอันเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศให้เจริญยั่งยืนและสามารถให้ผลิตผลโดยสม่ำเสมอเป็นการถาวร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 20 เล่ม 64 วันที่ 29 เมษายน 2490)

ตราสัญลักษณ์ กรมป่าไม้


รูปตราประจำกรมป่าไม้ คือ ตราพระราชสัญจกรประจำแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 กรมป่าไม้ใช้ตรานี้เป็นตราประจำกรมเพราะเป็นหน่วยราชการที่ทรงก่อตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีชื่อกรมอยู่ด้านล่าง
        พระราชสัญจกรประจำแผ่นดิน หรือ ตราแผ่นดินองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นจัดอยู่ในประเภทตราสมัยใหม่ที่เรียกว่า ตราอาร์ม ผู้ออกแบบคือ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ส่วนรูปปลายของตราเป็นรูปเครื่องขัตติยราชอิสริยยศ คือ ส่วนที่อยู่ตรงกลางของตรา เป็นรูปโล่
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
  • ส่วนบน เป็นรูปช้างไอยราพต
  • ด้านล่างซ้าย คือ ช้างเผือก
  • ด้านล่างขวา คือ กริช ซึ่งหมายถึง ขอบขัณฑสีมาในรัชสมัยของพระองค์ อันประกอบด้วย สยามส่วนกลาง ส่วนเหนือ และสยามส่วนใต้
  • เหนื่อโล่ขึ้นไป คือ จักรและตรี เป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
  • เหนือรูปจักรและตรี เป็นรูปพราะมหาพิชัยมงกุฎ สองข้างของพระมงกุฎเป็นรูปฉัตร 7 ชั้น มีราชสีห์ประคองอยู่
  • ด้านบนซ้ายของโล่ เป็นพระแสงกระบี่อาญาสิทธิ์
  • ด้านบนขวาของโล่ เป็นพราะแสงดายอาญาสิทธิ์
  • รอบโล่ เป็นพระมหาสังวาลนพรัตน์และสังวาลเครื่องราชอิสริยากรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องประกอบพระราชอิสริยาภรณ์ทั้งหมดนี้มีฉลองพระครุยโอบเบื้องหลัง

Transgender American Veterans Association logo


ตราสัญลักษณ์ ศูนย์ข้อมูลความหลากหลายทางเพศแห่งประเทศไทยตราสัญลักษณ์ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย(หญิงรักหญิง)


http://www.facebook.com/SaiSabaiJai
http://www.rsat.info/home.html

Federation of Gay Games logoInternational Gay & Lesbian Football Association logohttp://www.iglfa.org/about_us.html

Trans Female Association of Thailand logo


http://www.tf101.com/

ผลประกวดตราสัญลักษณ์และของที่ระลึกจังหวัดสุราษฎร์ธานี


อันดับที่ 1. นายอันวา  วาจิ


อันดับที่ 2. นายไพรัช  ภาวะพงศ์


อันดับที่ 3. นายเกียรติศักดิ์   ช่วยสกุล

ข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ e-wedding thailand.com


http://www.weddingkhonkaen.com/design_logo/application.php

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยชุมชน

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษาไทยภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

เครื่องหมายราชการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


รูปเสมาธรรมจักร  ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย ∞  (INFINITY)  ล้อมรอบด้วยชื่อสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาไทย  และรวงข้าวอยู่ภายใน  วงกลม   เส้นผ่าศูนย์กลาง 6  ซ.ม.หมายถึง ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต  เพื่อความผาสุกของประชาชน  


เครื่องหมายราชการของสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  


เป็นตรารูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม. มีวงกลมเป็นวงเสมาธรรมจักร  ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย ∞  (INFINITY) ล้อมวงด้วยชื่อสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนัก
งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นภาษาไทย  และรวงข้าวอยู่ภายใน  วงกลมวงนอกตรงส่วนโค้งของวงกลมระหว่างวงกลมใน และวงกลมนอก ด้านบนเป็นชื่อสถานศึกษา ด้านล่าง บอกสังกัดที่สถานศึกษาสังกัด

ตราสัญลักษณ์ปฏิรูปการศึกษาวาระแห่งชาติ


เรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์ : ออกแบบ

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก

อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์

ฤๅอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี

และดวงใจย่อมดำสกปรก ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี่


ไม่ควรไว้ใจใครในโลกนี้ เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
พระราชนิพนธ์ : รัชกาลที่6


http://th-th.facebook.com/collegeofmusicmahidol

ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 15 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ประจำสถานีตำรวจภูธรกระนวน

โล่ห์เขนตำรวจพิทักษ์สินติราษฎร์บนธงชาติไทย  บนโล่ห์พื้นสีน้ำเงินอันเป็นสีของสถาบันพระมหากษัตริย์ สื่อถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตำรวจไทย ตำรวจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตำรวจผู้มีวิสัยทัศน์ ป้องปราม สืบจับ ระงับภัย มุ่งให้ประชาผาสุก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรกระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วย 9 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองโน ตำบลหนองกุงใหญ่ ตำบลน้ำอ้อม ตำบลห้วยยาง ตำบลห้วยโจด ตำบลบ้านฝาง ตำบลดูนสาด และตำบลหัวนาคำ


ตราสัญลักษณ์ ตำรวจปราบปรามยาเสพติด

ตราสัญลักษณ์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตราสัญลักษณ์ สารวัตรกรมปศุสัตว์