วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554

4th AFC Conference on Science & Football Medicine logo

ตราสัญลักษณ์ สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย


2011 NAIA Men’s Volleyball National Tournament logo

The 2010 Asian Women's Club Volleyball Championship logo

Volleyball; 2011 Friendship Games logo

The Malaysia Volleyball League (MVL) 2011 logoKuala Lumpur Open Volleyball Championship logo

2011 Asian Men's Volleyball Championship logo

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

E-san asean tread fair 2011 Surin logo

Hong Kong Jewellery and Gem Fair 2011 logo

World Ophthalmology Congress (WOC) 2008 Hong Kong logo

ตราสัญลักษณ์ โทรทัศน์ครู

The Bicycle Film Festival logo
http://www.bicyclefilmfestival.com/

Indoor Cycle Instructor Podcast | ICI/PRO logo

http://www.indoorcycleinstructor.com/

The Bicycle Doctor logo

Bangkok Bicycle Campaign logoBangkok Car Free Sunday logo

World Youth Day 2011 logo

Asian Youth Day logo

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ตราสัญลักษณ์ สภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร


Youth Ambassadors logo


http://uruguay.usembassy.gov/08192011.html

ตราสัญลักษณ์ วันเยาวชนแห่งชาติ
ตราสัญลักษณ์ สภาเด็กและเยาวชน 

ความเป็นมาของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ
      ในปี พ.ศ.2517 สำนักเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาติว่า เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานเยาวชนแห่งชาติ สมควรที่ขอรับพระราชทาน “เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผูกพันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน จึงได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งสำนักพระราชเลขาธิการได้นำความกาบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระ บาท แล้ไม่ทรงขัดข้อง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎประดับบนส่วนยอดเครื่องหมายเยวชน แห่งชาติ
ความหมายเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ
     เครื่องหมายเยาวชนนี้ได้รับพระราชทาน และพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมาย เพื่อเป็นมิ่งขวัญ กำลังใจ และศิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชน รูปลักษณะของเครื่องหมายนี้เป็นรูปโล่สีธงชาติ มีอักษรคำว่า “เยาวชน” สีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียว เบื้องบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีรัศมีอุณาโลม เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลังพัฒนาชาติ รองรับด้วยรวงข้าว 9 รวง แยกอยู่ทางด้านขวา 5 รวง ด้านซ้าย 4 รวง ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้อธิบายได้ดังนี้คือ
         1. พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ องค์ประมุขสูงสุดของประเทศ ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะ และเป็นจุดรวมน้ำใจของคนทั้งประเทศ
         2. รัศมีที่พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งหมายความว่า เยาวชนไทยนั้นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือได้รับพระบารมีปกเกล้าฯ
         3. อุณาโลม หมายถึง หว่างพระขนงของพระพุทธเจ้า ใช้เป็นเครื่องหมายแทนศาสนา
         4. อักษรเยาวชนสีขาวในพื้นวงกลมสีเขียวรูปโล่สีธงชาติ หมายถึง พลังอันบริสุทธิ์แห่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเยาวชนไทย อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการกสิกรรม อันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
         5. รวงข้าวทั้ง 9 รวง มีความหมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนทั้ง 9 ประการ ตามนโยบายเยาวชนแห่งชาติ โดยที่รวงข้าวหมายถึง ความเติบโตงอกงาม ฉะนั้น คุณลักษณะ 9 ประการที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชน จึงเปรียบเสมือนคุณสมบัติที่จะงอดงามขึ้นตามตัวเยาวชน
         6. อักษรว่า พลัง พัฒนาชาติ เป็นคำขวัญ เพื่อเตือนใจเยาวชนให้ตระหนักว่า พวกเขานั้นมีพลังบริสุทธิ์อันหนักแน่น จริงจัง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ

ตราสัญลักษณ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

http://www2.djop.moj.go.th/main/index.php

ตราสัญลักษณ์ นครพิงค์เกมส์ อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7ตราสัญลักษณ์ เหนือสุดสยามเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22


ความหมายของตราสัญลักษณ์
“เหนือสุดสยามเกมส์”
แสดงถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 โดยสัญลักษณ์วงกลมคล้องกัน 8 วงซ้อนกัน และลักษณะกาแลที่อยู่ด้ายขวา คำว่า “เหนือสุดสยาม” เปรียบเหมือนบ้านที่อบอุ่นพร้อมยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน
และร่วมการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้องค์ประกอบลักษณะของกาแลสีแสด มีความอ่อนช้อย แสดงถึงการยินดีต้อนรับผู้มาเยือนและผู้เข้าร่วมการแข่งขันสู่ชายคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วงกลม 8 วง วางซ้อนกันหมายถึง ความสามัคคีของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 ราชภัฏภาคเหนือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อีกทั้งเส้นที่ลากผ่านเป็นรูปของขุนเขา “ดอยนางนอน” เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้มีลักษณะคล้ายผู้หญิง
ที่นอนทอดร่างอยู่ เป็นเทือกเขาสูงที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นเทือกเขาที่อยู่เหนือสุดในสยาม
โทนสี 
ลักษณะของการใช้โทนสีในโลโก้การแข่งขัน เน้นโทนสี เทา – แสด เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ และยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่งปลาบึก หรือ ไตรราช
 จัดเป็นปลาน้ำจืดที่ไม่มีเกล็ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่อยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณ การมีปลาบึกหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ของแม่น้ำและความหลากหลายของพืชในแม่น้ำโขง เนื่องจากปลาบึกกินพืชเป็นอาหาร พืชที่ปลาบึกชอบ คือ ไก สาหร่ายแม่น้ำโขง มีพฤติกรรม รักสงบ อดทนต่อสภาพอากาศชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง การนำเอาปลาบึกมาใช้เป็นสัตว์นำโชคในการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22
เพื่อสอดแทรกแนวคิดให้ผู้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีความรักสงบ มีความอดทนและอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เฉกเช่น ปลาบึกแห่งแม่น้ำโขง

ภูแล 
เป็นพันธุ์สับปะรด ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ของจังหวัดเชียงราย มีลูกขนาดเล็กกว่า พันธุ์นางแล มีความกรอบ หวานฉ่ำส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดังนั้นชื่อพันธุ์สับปะรด “ภูแล” จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นชื่อของสัตว์นำโชคของการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 22 “ เหนือสุดสยามเกมส์ ”

http://rajabhatgames.cru.in.th/mascot_games.asp

ตราสัญลักษณ์ มิตรเกมส์'53 การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ภาคใต้ ครั้งที่ 10


ตราสัญลักษณ์ของงานนั้น เป็นลายเส้นของเขตจังหวัดภาคใต้เรื่อยขึ้นมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ภายในมีเกลียวเส้นสีครบทั้ง 7 สีพาดสอดประสานไปมา แต่ละเส้นแต่ละสีนั้น คือความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะของทุกจังหวัด แต่เมื่อทุกสีมารวมกันอยู่ในกรอบร่างของภูมิประเทศแล้ว ทั้งหมดก็เกิดเป็นภาพหลากสีที่สวยงามและสะบัดริ้วอย่างพลิ้วไหวดูสนุกสนานเสมือนมิตรภาพและความร่วมมือของทุกคนที่สวยงามและเจิดจรัสกว่าชัยชนะใดๆทั้งปวง
“น้องมิตร” ค่างแว่นขี้อาย.. เพื่อนอารมณ์ดี..
สำหรับสัตว์นำโชคหรือ Mascot ในครั้งนี้ เป็น “เพื่อนผู้น่ารัก” ที่พำนักอยู่บนยอดไม้ ในอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครอบครัวและเพื่อนฝูงรายรอบกันหลายสิบตัว “ค่างแว่น”
 ( Dusky langur) เป็น สัตว์มีรูปร่างหน้าตาตระกูลเดียวกับลิง แต่มีหางยาวกว่ามากเพื่อใช้ช่วยทรงตัวเวลาห้อยโหน ลำตัวและแขนขาเพรียวลม จุดเด่นของ “ค่างแว่น” คือ แผ่นหนังที่เป็นวงกลมสีขาวรอบตาซึ่งตัดกับสีขนเทาเข้มและน้ำตาลของมัน ทำให้เป็นที่มาของชื่อ “ค่างแว่น” 
     เกือบตลอดชีวิตของค่างแว่นถิ่นใต้จะอยู่บนต้นไม้ ทั้งหากิน พักนอน หยอกล้อ เกี้ยวพาราสี ผสมพันธุ์ หรือเดินทาง มันจึงเป็นราชาแห่งยอดไม้ และหุบเขาสูง 


      พวกมันมีสัญชาติญาณระวังภัยสูงและตื่นตกใจง่าย เนื่องจากที่ผ่านมามันมักถูกล่าอย่างผิดกฎหมาย ทำให้มันมีโอกาสสูญพันธ์ ปัจจุบันค่างแว่นจึงถูกขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 
      แต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้มันกลายเป็นสัตว์นำโชคของมิตรเกมส์ก็คือ... อุปนิสัยของค่างแว่นที่เป็นสัตว์สังคม มีความสามัคคี ชอบอยู่เป็นฝูงตั้งแต่ 4-30 ตัว และมีสัญชาติญาณการปกป้องพวกพ้องและครอบครัวนั่นเอง 
      อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้มันพิเศษคือ ด้วยความที่เป็นสัตว์ขี้อายนิดๆ และปริมาณที่มีอยู่น้อยทำให้เจอตัวได้ค่อนข้างยากจากป่าเขาทั่วไป แต่หากแวะเวียนมาเยี่ยมที่เขาสามร้อยยอด “ถิ่นของมัน” แล้วละก็ “น้องมิตร” และก๊วนแก็งค์ข้างแว่น ก็จะยกพวกมาทักทายเพื่อนทุกคนอย่างอารมณ์ดี เป็นทูตสัมพันธไมตรีที่น่ารักประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยทีเดียว


สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๕


สัญลักษณ์ของการแข่งขัน
            เป็นรูปลายกนกตรงกลางเป็นเลขหนึ่งไทยรองรับตราราชภัฏและดอกลำดวนพร้อมด้วยจำนวน ห่วง ๑๒ ห่วง แต่ละห่วงแทน ๑๒ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน
            ตราราชภัฏ  หมายถึง เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๑๒ แห่ง
            ลายกนก  หมายถึง เอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นไทยซึ่งทั้งสองข้างกางออกเหมือนดอกบัวกำลังบานรองรับตราราชภัฏและสื่อความหมายถึงชื่ออธิการผู้ที่โอบอุ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนก้าวหน้า จนถึงปัจจุบัน     

            
เลขหนึ่งไทย   หมายถึง   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ก่อกำเนิดมาครบ สิบปีหรือหนึ่งทศวรรษ
            ดอกลำดวน  หมายถึง  ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและจังหวัดศรีสะเกษ ดอกมีกลิ่นหอมจะบานในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี มีมากที่สุดในประเทศไทย
            สีทอง  สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หมายถึง  ความเจริญทางปัญญา

            สีขาว สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของบรรดานักปราชญ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห่วงทั้ง ๑๒ ห่วง  หมายถึง  ๑๒  มหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยแต่ละห่วงจะมีสีประจำของแต่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ห่วงที่ ๑ สีม่วง ขาว              ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ห่วงที่ ๒ สีเหลือง ฟ้า            ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ห่วงที่ ๓ สีเขียว เหลือง        ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ห่วงที่ ๔ สีม่วง เหลือง          ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์         
ห่วงที่ ๕ สีเขียว แดง            ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ห่วงที่ ๖ สีน้ำเงิน ขาว ทอง   ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ห่วงที่ ๗ สีฟ้า ชมพู              ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         
ห่วงที่ ๘ สีขาว ทอง              ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห่วงที่ ๙ สีเขียว ชมพู           ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ห่วงที่ ๑๐ สีม่วง เขียว          ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์            
ห่วงที่ ๑๑ สีเขียว เหลือง      ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ห่วงที่ ๑๒ สีเทา ชมพู           ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตัวนำโชค และความหมายของตัวนำโชค
ชื่อ   “กระแต”
                หมายถึง ความฉลาด ปราดเปรียว ตื่นตัวตลอดเวลา และมีความสวยงาม เป็นสัตว์ที่อยู่เป็นคู่ และมีอยู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่เริ่มก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปัจจุบันมีอยู่มากในบริเวณวัดป่าศรัทธาธรรมและบริเวณพื้นป่าทั่วไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ