วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์

มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์

จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี   

     อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยะภาพที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในประเทศไทย  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนโอกาสในด้านต่างๆ ที่จะพัฒนาความสามารถเหล่านั้นให้สูงขึ้นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงมีพระดำริถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนให้ได้รับโอกาสในการดำรงชีวิต ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถและตามความสนใจได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม    ภายใต้การดูแลของ  มูลนิธิ มิราเคิล   ออฟไลฟ์   ( Miracle of Life )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น