วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

RIO+20 United Nations Conference on Sustainable Development logo

Rio+20 คือชื่อที่เป็นที่นิยมเรียกของ “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Environment and Development- UNCED)” หรือ Earth Summit
http://www.uncsd2012.org/rio20/?menu=114

http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=721:seubnews&catid=5:2009-10-07-10-58-20&Itemid=14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น