วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลการประกวด ตราสั้ญลักษณ์ 18 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ นิลวรรณ เทวี

ความหมายของตราสัญลักษณ์
1. สัญลักษณ์กราฟฟิก ตัวเลขไทย เลข 18 หมายถึง ครบรอบ 18 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สัญลักษณ์กราฟฟิก ตัวเลขไทย เลข 18 สีเขียว หมายถึง สีประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (สีเขียวหัวเป็ด)
3. มีตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร งูพันคบเพลิง แสดงถึง สัญลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แบบเดียวกับสัญลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. สัญลักษณ์กราฟฟิกรูปดาว 7 ดวง หมายถึง 7 Star Doctor คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันเป็นผลลัพธ์ปลายทางของหลักสูตร  ซึ่งดาวแต่ละดวงมีความหมายดังนี้
            1. แก้ไขปัญหาสุขภาพโดยการประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทักษะทางคลินิกในการวินิจฉัย รักษาการ     พยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยความรู้        ทักษะที่เป็นองค์รวม
            2. เลือกตัดสินใจอย่างเป็นระบบโดยการรายงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเก็บเป็นข้อมูล
            3. เป็นผู้จัดการและเป็นผู้นำชุมชนด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้
            4. เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต
            5. บริหารจัดการตนเองและกิจกรรมหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ
            6. ใช้สื่อภาพ สัญลักษณ์ และ/หรือ ทักษะทางภาษาเพื่อสื่อสารอย่างได้ผล
            7. มีเจคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย และสามารถดำรงตนในฐานะแพทย์และ      สมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม
5. สัญลักษณ์กราฟฟิกรูปโลก หมายถึง สถาบันร่วมผลิตแพทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
6.  มีตราสัญลักษณ์ รูปช้างศึก ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
7.  ตัวอักษร ครบรอบ ๑๘ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวอักษรสี เทา-แสด หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัย
สี คือ สีเทา-แสด
สีเทา หมายถึงสีของสมอง แปลว่าความคิดหรือปัญญา
สีแสด หมายถึงสีของคุณธรรมและความกล้าหาญ
สีแสดประกอบด้วย
สีแดง หมายถึงสมเด็จพระนเรศวร แปลว่าความกล้าหาญ
สีเหลือง หมายถึงพระพุทธชินราช แปลว่าคุณธรรม

ช้อมูลจาก : http://www.med.nu.ac.th/2008/newdetail_temp.php?IDn=02088

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น