วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


ใบโพธิ์ หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สีเขียวแห่งโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่ไปทั่วโลก ธงฉัพพัณรังสี หมายถึง สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานานาชาติ เ ป็นธงพระพุทธศาสนาที่ใช้กันในประเทศต่างๆ มี ๖ สี คือ น้ำเงิน เหลือง แดง ขาว แสด และสีเลื่อมประภัสสร คำว่า "ฉัพพัณณรังษี" แปลว่า รัศมีแห่งสีทั้ง ๖ ซึ่งเป็นสีที่แผ่ออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า โดยให้ใช้ธงฉัพพัณณรังษีเป็นธงทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทั่วโลกนิยมประดับในวัด หรือสถานที่ต่างๆ คำว่า "ชย" หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง ชัยชนะนั้นก็คือ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และรวมถึงชัยชนะของพระพุทธศาสนา
สำหรับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีนั้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม
ใบโพธิ์หมายถึง การตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สีเขียวแห่งโพธิ์หมายถึง ความเจริญงอกงาม ไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนา
ธรรมจักรบนผืนธงชาติไทยหมายถึง สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รองรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองจนประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
กระหนกลายไทยชูช่อฟ้าหมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรม แห่งชนชาติไทยได้เชิดชูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพระพุทธเจ้า ให้อำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และจะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
http://www.undv.org/vesak2012/th/news_detail.php?id=74

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น