วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ โครงการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โลโก้คือ นกพิราบคาบดอกบัวบินอยู่เหนือโลก : นกพิราบเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ลูกโลกสีน้ำเงิน คือ สีแห่งสันติภาพที่ได้รับอานุภาพแห่งสันติภาพในยามที่นกพิราบบินไปในสถานที่ต่างๆ ของทั่วทุกมุมโลก ในขณะที่ดอกบัวนั้นเป็นดอกบัวบุณฑริกสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ในพระพุทธศาสนาที่สะท้อนพลังแห่งสันติ คือการรู้ตื่น และเบิกบาน นกพิราบคาบดอกบัวบินอยู่เหนือโลกจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนว่า พระพุทธศาสนาคือทางเลือกหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้แก่สังคมโลก ไม่ว่าเราจะอยู่มุมใดของโลก เราสามารถได้รับโอกาสได้เรียนรู้ เข้าใจ และสัมผัสพลังแห่งสันติภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

             มอตโต้คือสันติศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก คำว่า “โลก” ในบริบทนี้ หมายถึง “โลกคือแผ่นดิน (โอกาสโลก) โลกคือหมู่สัตว์ (มนุสสโลก) และโลกคือการปรุงแต่งเราเขา (สังขารโลก)” การศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจสันติภาพย่อมสามารถที่จะประจักษ์และรักรู้ว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าสันติภาพย่อมไม่มี” (There is no greater happiness than peace) การเข้าถึงพลังสันติภาพในลักษณะดังกล่าว ย่อมทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาโลกทั้งสามให้มีสันติภาพได้อย่างยั่งยืนทั้งสันติภาพในตัวเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น