วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ ๙๙ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น