วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ งานตรุษจีน 4 แผ่นดินวัฒนธรรม มุกดาหาร

ตราสัญลักษณ์ งานราชบุรี ไชน่าทาวน์ 2012 มหัศจรรย์แดนมังกร ณ เมืองราชบุรี

ตราสัญลักษณ์งานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 2555

ตราสัญลักษณ์งานตรุษจีนเยาวราช 2555

ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์

มูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์

จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี   

     อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยะภาพที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและประชาชนในประเทศไทย  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนโอกาสในด้านต่างๆ ที่จะพัฒนาความสามารถเหล่านั้นให้สูงขึ้นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงมีพระดำริถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับเยาวชนและประชาชนให้ได้รับโอกาสในการดำรงชีวิต ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถและตามความสนใจได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม    ภายใต้การดูแลของ  มูลนิธิ มิราเคิล   ออฟไลฟ์   ( Miracle of Life )

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ตราสัญลักษณ์ งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16


http://www.chetupon.ac.th/scout/logo.php

ตราสัญลักษณ์ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ครั้งที่ 11Mascot การแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 "มดแดงเกมส์"http://www.ubon.go.th/news/detail.php?id=10119

FIFA Futsal World Cup Thailand 2012 logo & mascothttp://www.fifa.com/futsalworldcup/photogallery/gallery=1569702.html#1569627