วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

WBU-ICEVI 2012 logo


ดับเบิ้ลยูบียู

สหภาพคนตาบอดโลก หรือดับเบิ้ลยูบียูได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1984 ผ่านทางสหภาพคนตาบอดแห่งชาติ (International Federation of the Blind, IFB) และสภาโลกเพื่องานสังคมสงเคราะห์ของคนตาบอด (World Council for the Welfare of the Blind, WCWB) การประชุมสามัญครั้งแรก ซึ่งเป็นการประชุมเปิดตัวของสหภาพคนตาบอดโลก เกิดขึ้นที่ ลียาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ.1984 ตั้งแต่นั้นมา ก็เกิดการประชุมสามัญในครั้งต่อไป ทุกๆสี่ปีที่ แมดดริดในปีค.ศ.1988 ไคโร ค.ศ.1992 โทรอนโต ค.ศ.1996 เมลเบิร์น ค.ศ.2000 แคบทาวน์ ค.ศ.2004 และเจนีวา ค.ศ.2008
ดับเบิ้ลยูบียู ได้ถูกแบ่งออกเป็น 6 ทวีปได้แก่ ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือและแคริเบียน ลาตินอเมริกา เอเชีย และเอเชียแปซิฟิก ในตอนเริ่มต้น 60 ประเทศได้เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิก หลังจากนั้นจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น ประมาณ 190 ประเทศ ในระหว่างเวลา 25 ปี การใช้สามภาษาของโลกอันได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้การสื่อสารทั่วโลกระหว่างสมาชิกเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและง่ายขึ้น โดยการทำให้กิจกรรมระหว่างสหภาพใน6 ทวีปแข็งแกร่ง สหภาพคนตาบอดโลกได้ก้าวเข้ามาเป็นกล่องเสียงที่แข็งแกร่ง ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อคนพิการ
ผ่านทางการเป็นผู้นำของสหภาพคนตาบอดโลกและสมาชิก หนึ่งในหลายๆสิ่งที่ทางสหภาพประสบความสำเร็จคือ การได้จัดอภิปรายหัวข้ออิสระ ซึ่งคนตาบอดสนิทและคนตาบอดเลือนราง ได้รับสิทธิในการพูดเพื่อตัวพวกเขาเอง การที่กำจัดความลำเอียงออก การส่งเสริมความเชื่อในเรื่องของความสามารถที่ถูกรับรองแล้ว รวมไปถึงการสัมฤทธิ์ผลในด้านของความร่วมมือและความเสมอภาคอย่างจริงจังในสังคม สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกับ 3 ปัญหาหลักๆในเรื่องของจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ของสหภาพคนตาบอดโลก
ยุทธศาสตร์สามอย่างที่สำคัญของสหภาพคนตาบอดโลกคือ การเป็นตัวแทน การเสริมสร้างความสามารถ และการแบ่งปันทรัพยากร ทางสหภาพคนตาบอดโลกได้มีสถานะเป็นที่ปรึกษากับ สหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสภาสังคม รวมถึงเอเจนซี่ต่างๆในเครือสหประชาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) สหภาพการไปรษณีย์สากล (UPU) และโปรแกรมของธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อคนพิการและ พัฒนา

ไอซีอีวีไอ

สภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น หรือไอซีอีวีไอ เป็นสมาคมระดับชาติสำหรับบุคคลและองค์กร ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆและ วัยรุ่นที่พิการทางการมองเห็น เพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้ความสามารถของพวกเขาอย่างเต็มที่

ตราสัญลักษณ์ เครือข่ายสื่อประชาสังคมชายแดนใต้

ตราสัญลักษณ์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ ภาคใต้


http://www.deepsouthwatch.org/node/2989

ตราสัญลักษณ์ รางวัล สมชาย นีละไพจิตร

Thailand International Cricket Sixes 2011 logo

Adult and Community Education Conference 2012 logo

ตราสัญลักษณ์ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

Japan Chamber of Commerce Bangkok logo